Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 4. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija) – TX/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-481/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pamatlietas puses

Prasītājs: TX

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika, kuru pārstāv Bundeskriminalamt

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas (ES) 2016/680 1 15. panta 3. un 1. punkts, lasot tos kopā ar tās 14. pantu, un ņemot vērā šīs direktīvas 54. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts valsts tiesiskais regulējums:

a)    saskaņā ar kuru kopīgas atbildības par datu apstrādi gadījumā iestāde, kas faktiski ir atbildīga par uzglabātajiem datiem, nav jānorāda; un

b)    kas turklāt pieļauj situāciju, kad tiesai netiek sniegts piekļuves atteikuma pamatojums pēc būtības?

2)    Ja atbilde uz 1.a) un 1.b) jautājumu ir apstiprinoša, vai Direktīvas 2016/680 15. panta 3. un 1. punkts ir saderīgi ar tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, kas izriet no Pamattiesību hartas 1 47. panta, lai gan tādējādi tiesai tiek liegta iespēja:

a)    saskaņā ar valsts procesuālajām normām daudzpakāpju administratīvajā procesā pieaicināt iestāties lietā vēl vienu dalībnieci iestādi, kas faktiski ir atbildīgā iestāde un kurai ir jādod sava piekrišana piekļuves sniegšanai; un

b)    pēc būtības pārbaudīt to, vai ir konstatējami piekļuves atteikuma priekšnosacījumi un vai iestāde, kas ir atteikusies nodrošināt piekļuvi, tos ir pareizi piemērojusi?

3)    Vai, atsakoties nodrošināt piekļuvi un tādējādi liedzot izmantot efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli saskaņā ar Pamattiesību hartas 47. pantu, tiek prettiesiski ierobežota brīvība izvēlēties profesiju atbilstoši Pamattiesību hartas 15. pantam, ja uzglabātā informācija tiek izmantota, lai nepieļautu, ka datu subjekts veic viņa vēlamo darbu iespējama drošības riska dēļ?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV 2016, L 119, 89. lpp.).

1     OV 2012, C 326, 391. lpp.