Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemčija) 4. avgusta 2021 – TX/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-481/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: TX

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland, ki jo zastopa Bundeskriminalamt

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 15(3) in (1) v povezavi s členom 14 Direktive (EU) 2016/6801 ob upoštevanju člena 54 Direktive (EU) 2016/680 razlagati tako, da dopušča nacionalno ureditev,

(a)    v skladu s katero v primeru skupnih upravljavcev pri obdelavi podatkov ni treba poimensko navesti organa, ki je dejansko odgovoren za shranjene podatke, in

(b)    ki poleg tega dopušča, da se sodišču ne poda vsebinske obrazložitve zavrnitve dostopa?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje, točka (a), in prvo vprašanje, točka (b), pritrdilen, ali je člen 15(3) in (1) Direktive (EU) 2016/680 združljiv s pravico do učinkovitega pravnega sredstva iz člena 47 Listine1 , čeprav sodišče tako nima možnosti

(a) v skladu z nacionalnimi postopkovnimi pravili v večstopenjskem upravnem postopku kot stranskega udeleženca vabiti drug udeležen in dejansko odgovoren organ, ki mora podati soglasje k odobritvi dostopa, in

(b) vsebinsko preveriti, ali so pogoji za zavrnitev dostopa izpolnjeni in jih je organ, ki je zavrnil dostop, pravilno uporabil?

3.    Ali se z zavrnitvijo dostopa in s tem učinkovitega pravnega sredstva na podlagi člena 47 Listine nezakonito posega v svobodo izbire poklica na podlagi člena 15 Listine, če se shranjene informacije uporabijo za to, da se posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi domnevnega varnostnega tveganja prepreči opravljanje želenega dela.

____________

1 Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL 2016, L 119, str. 89).

1 UL 2012, C 326, str. 391.