Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tyskland) den 4 augusti 2021 – TX mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-481/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parter i det nationella målet

Klagande: TX

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland, företrädd genom Bundeskriminalamt

Tolkningsfrågorsfrågor

Ska artikel 15.3 och 15.1 jämförd med artikel 14 i direktiv (EU) 2016/6801 mot bakgrund av artikel 54 i direktiv (EU) 2016/680 tolkas så, att den inte utgör hinder mot en nationell lagstiftning

a)    enligt vilken det vid ett gemensamt personuppgiftsansvar för en behandling av personuppgifter inte föreligger någon skyldighet att uppge vilken myndighet som egentligen är ansvarig för de lagrade uppgifterna och

b)    som dessutom inte kräver att ett nekande av tillgång till uppgifter motiveras i sak gentemot en domstol?

Om frågorna 1a och 1b ska besvaras jakande, är artikel 15.3 och 15.1 i direktiv 2016/680 då förenlig med rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,1 fastän detta gör det omöjligt för domstolen att

a)    i enlighet med de nationella förfarandebestämmelserna, i ett förvaltningsförfarande i flera steg, kalla den ytterligare myndighet som är inblandad och faktisk är ansvarig, vilken måste lämna samtycke till att uppgifterna lämnas ut, att medverka i förfarandet, och

b)    kontrollera i sak huruvida villkoren för att neka tillgång är uppfyllda och har tillämpats på ett korrekt sätt av den myndighet som nekar tillgång?

Medför vägran att ge tillgång och således att tillhandahålla ett effektivt rättsmedel enligt artikel 47 i stadgan, en rättsstridig kränkning av rätten till ett fritt yrkesval enligt artikel 15 i stadgan, om den lagrade informationen används för att utestänga en berörd person från den eftersträvade verksamheten på grund av en påstådd säkerhetsrisk?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 2016, s. 89).

1 EUT C 326, 2012, s. 391.