Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 24 май 2007 г. - Lofaro / Комисия

(съединени дела F-27/06 и F-75/06)1

(Длъжностни лица - Срочно нает служител - Удължаване на срока за изпитване - Освобождаване в края на срока за изпитване - Актове, които засягат интереси - Срок за обжалване - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Alessandro Lofaro (Брюксел, Белгия) (представител: J.-L. Laffineur, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и K. Herrmann, подпомагани по дело F-27/06 от F. Longfils, avocate)

Предмет на съединените дела

По дело F-27/06:

От една страна, отмяна на решенията на Комисията, с които се продължава срокът за изпитване на ищеца, а с неговото изтичане се прекратява договорът му, и от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

По дело F-75/06:

От една страна, отмяна на Решението на Комисията от 28 септември 2005 година за освобождаване на ищеца с изтичането на срока за изпитване и на оценката от срока за изпитване, на която това решение се основава, и от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Исковете се отхвърлят като недопустими.

Всяка страна поема собствените си разноски.

____________

1 - F-27/06: ОВ C 208, 6.5.2006 г. стр. 35 и F-75/06: ОВ C 212, 2.9.2006 г. стр. 48.