Language of document :

Žaloba podaná 18. júla 2006 - Colovea/Európsky parlament

(Vec F-77/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fotini Colovea (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: J. Choucroun, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu vydané 20. septembra 2005, opäť vydané 19. apríla 2006,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa bola prijatá Európskym parlamentom do zamestnania ako dočasný zamestnanec v platovej triede B5 1. mája 1981. 4. augusta 2005 podala žiadosť o prácu na polovičný úväzok ako prípravu na dôchodok na základe článku 55a a článku 4 prílohy IVa služobného poriadku. Pri výpočte percenta základného platu, na ktorý mala žalobkyňa nárok, nevzala administratíva do úvahy odpracované roky, ktoré žalobkyňa nadobudla pred prijatím do zamestnania v Európskom parlamente.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody založené:

prvý dôvod, na porušení článku 2 prílohy VIII služobného poriadku,

druhý dôvod, na porušení povinnosti starostlivosti,

tretí dôvod, na porušení povinnosti ochrany legitímnej dôvery.

____________