Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 17. jūlijā - Lofaro pret Komisiju

(lieta F-75/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alessandro Lofaro, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - J.-L. Laffineur, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2005. gada 28. septembra lēmumu par prasītāja atlaišanu no darba viņa pārbaudes laika beigās, ka arī ziņojumu par pārbaudes laiku, kas pamato šo lēmumu;

ja nepieciešams, atcelt iestādes, kas pilnvarota slēgt darba līgumus (AHCC) 2005. gada 31. marta lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

piespriest atbildētājai kā kompensāciju par nodarīto kaitējumu izmaksāt prasītājam atbilstoši ex aequo et bono principam aprēķināto zaudējumu atlīdzību EUR 85 473 apmērā par materiālajiem zaudējumiem un EUR 50 000 apmērā par morālo kaitējumu, ievērojot tiesvedības laikā izdarīto summu palielinājumu vai samazinājumu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, bijušais Komisijas pagaidu darbinieks, tika pieņemts darbā uz laiku no 2004. gada 16. septembra līdz 2009. gada 15. septembrim atbilstoši līgumam, kurā ir paredzēts sešu mēnešu pārbaudes laiks saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (RAA) 14. pantu. Pēc pirmā negatīvā novērtējuma ziņojuma, pārbaudes laika pagarināšanas par sešiem mēnešiem un otrā negatīvā novērtējuma ziņojuma atbildētāja izbeidza minēto līgumu.

Savā prasībā prasītājs norāda, ka atbildētāja ir pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā, jo, pirmkārt, tā ir balstījusies uz neprecīziem faktiem vai nepareizi interpretējusi faktus, un, otrkārt, vainojusi prasītāju par problēmām, par kurām viņš nevarēja atbildēt;

Prasītāja skatījumā atbildētāja turklāt nav arī ievērojusi vispārīgos principus, kas nodrošina tiesības uz cieņu un aizstāvēšanos, kā arī ir paudusi pārmērīgu kritiku.

Prasītājs nobeigumā apgalvo, ka, nesagatavojot novērtējuma ziņojumu vismaz mēnesi pirms pārbaudes laika beigām, atbildētāja ir pārkāpusi RAA 14. pantu.

____________