Language of document :

Talan väckt den 17 juli 2006 - Alessandro Lofaro mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-75/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten J.-L. Laffineur)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 28 september 2005 att säga upp sökanden efter provanställningsperioden, och den betygsrapport som ligger till grund för detta beslut,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara det beslut som anställningsmyndigheten fattade den 31 mars 2005 att ogilla sökandens klagomål,

förplikta svaranden att som ersättning för den skada sökanden lidit utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) med 85 473 euro för materiell skada och 50 000 euro för ideell skada med förbehåll för att detta kan komma att höjas eller sänkas under förfarandet, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som tidigare var tillfälligt anställd vid kommissionen, anställdes för tiden mellan den 16 september 2004 och den 15 september 2009, enligt ett avtal i vilket en provanställningsperiod om sex månader föreskrevs i enlighet med artikel 14 i anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Efter en första negativ betygsrapport, en förlängning av provanställningen med sex månader och en andra negativ betygsrapport sade svaranden upp det ovannämnda avtalet.

Sökanden har i sin talan gjort gällande att svaranden har gjort uppenbara fel i bedömningen, eftersom denna grundats på felaktiga omständigheter eller inneburit att omständigheterna getts en dålig tolkning. I rapporten klandras sökanden för problem som denne inte kunde tillskrivas ansvaret för.

Enligt sökanden har svaranden även åsidosatt de allmänna principerna om rätten till värdighet och till försvar samt har kritiserat sökanden i onödan.

Sökanden har slutligen hävdat att svaranden åsidosatt artikel 14 i anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna genom att inte färdigställa betygsrapporten senast en månad före provanställningsperiodens slut.

____________