Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 24 април 2008 г. -Longindis/Cedefop

(Дело F-74/06)1

(Публична служба - Срочно наети служители -Възстановяване на служба- Комисия по жалбите - Състав и вътрешен правилник - Нелоялно поведение - Уволнение - Мотивиране - Явна грешка при преценката - Злоупотреба с правомощия)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Pavlos Longindis (Panorama, Гърция) [представители: N. Korogiannakis и N. Keramidas, avocats]

Ответник: Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), [представители: : M. Fuchs, подкрепян от P. Anestis, avocat]

Предмет

От една страна, отмяна на решението на ръководството на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), с което се прекратява безсрочния договор на жалбоподателя както и отмяна на поредица от решения относно Комисията по жалбите на Cedefop, и, от друга страна, искане за присъждане на обезщетение за вреди.

Диспозитив

1)    Отхвърля жалбата като частично недопустима и като частично неоснователна.

2)    Всяко страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 237, 30. 09. 2006 г., стр. 15