Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. - Longinidis przeciwko Cedefop

(Sprawa F-74/06)1

(Służba publiczna - Członkowie personelu tymczasowego - Przeniesienie - Komisja odwoławcza - Skład i regulamin wewnętrzny - Zachowanie nielojalne - Zakończenie umowy o pracę - Uzasadnienie - Oczywisty błąd w ocenie - Nadużycie władzy)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Pavlos Longinidis (Panorama, Grecja) (przedstawiciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, adwokaci)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przedstawiciele: M. Fuchs, pełnomocnik, wspierany przez P. Anestisa, adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) w sprawie zakończenia umowy o pracę skarżącego zawartej na czas nieokreślony a także innych decyzji dotyczących w szczególności komisji odwoławczej Cedefop i po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna, a w części oddalona jako bezzasadna.

Każda ze stron pokrywa koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 237 z 30.9.2006, s.15.