Language of document : ECLI:EU:F:2007:193

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 13. novembra 2007

Vec F‑76/06

Ioannis Tsirimokos

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Pracovné podmienky – Práca na polovičný úväzok pri príprave na odchod do dôchodku – Vylúčenie práv na dôchodok prevedených do výpočtu základného platu ako odmeny za prácu na polovičný úväzok – Rozhodnutie kolégia vedúcich administratívy č. 241/05“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou I. Tsirimokos navrhuje zrušiť rozhodnutie Parlamentu z 25. októbra 2005, potvrdené rozhodnutím z 19. apríla 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu o nezohľadnení jeho práv na dôchodok prevedených do dôchodkového systému Spoločenstva pri výpočte percentuálnej časti zo základného platu, ktorá mu bola priznaná pri prijatí jeho žiadosti pracovať na polovičný úväzok pri príprave na odchod do dôchodku

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Odmena – Práca na polovičný úväzok pred odchodom do dôchodku

[Služobný poriadok úradníkov, príloha IVa článok 4 písm. b) a príloha VIII články 2 až 5, 9, 9a a 11]

2.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Zhoda predmetu a dôvodu

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2)

1.      Článok 4 písm. b) prílohy IVa služobného poriadku, ktorý upravuje spôsoby výpočtu zníženého platu vyplácaného ako odmena za prácu úradníka pracujúceho na polovičný úväzok pri príprave odchodu do dôchodku, obsahuje taxatívne vymenovanie odpracovaných rokov, ktoré sa musia zohľadniť pri výpočte percentuálnej časti zo základného platu, na ktorú má dotknutý úradník nárok. Toto stanovuje, že sa zohľadnia odpracované roky v zmysle článkov 2 až 5, 9 a 9a prílohy VIII služobného poriadku, ale nijako neodkazuje na článok 11 uvedenej prílohy. Preto sa článok 4 písm. b) prílohy IVa služobného poriadku nevzťahuje na počet odpracovaných rokov získaných prevodom práv na dôchodok do dôchodkového systému Spoločenstva, ktorý umožňuje článok 11.

Tento doslovný výklad článku 4 písm. b) prílohy IVa služobného poriadku podporujú aj dva dôvody vyplývajúce so systému, ktorého súčasťou je dané ustanovenie. Ustanovenia uvedené v článku 4 prílohy IVa služobného poriadku predstavujú samostatný režim upravujúci spôsob výpočtu platu ako odmeny za prácu úradníka na polovičný úväzok pri príprave odchodu do dôchodku a tento režim je súčasťou všeobecných pravidiel, ktorými sa riadi práca na čiastočný úväzok, uvedených v prílohe IVa služobného poriadku. Pravidlo stanovené v článku 11 prílohy VIII služobného poriadku je naopak pravidlo špecifické pre režim dôchodkového zabezpečenia a nemôže sa vykladať tak, že predstavuje vyjadrenie všeobecnej zásady, že za činnú službu by sa mala považovať aj práca vykonaná pred nástupom do služieb Spoločenstiev. Taktiež z kontextu článku 4 prílohy IVa služobného poriadku ani z cieľov sledovaných právnou úpravou, do ktorej tento článok patrí, t. j. režimu pravidiel upravujúcich prácu na čiastočný úväzok, nevyplýva, že pri prijatí žiadosti úradníka o prácu na polovičný úväzok pri príprave na odchod do dôchodku treba vo výpočte percentuálnej časti zo základného platu priznaného dotknutej osobe zohľadniť roky odpracované pred nástupom do služieb Spoločenstiev.

Pokiaľ ide o zásadu rovnosti zaobchádzania, čo sa týka rokov odpracovaných v inštitúcii Spoločenstva v porovnaní s odpracovanými rokmi získanými prevodom práv na dôchodok, peňažná suma, ktorou úradník prispel do rozpočtu Spoločenstva, a časové obdobie, ktoré odpracoval v službe inštitúcií Spoločenstva, nie sú porovnateľné údaje. Úradník, ktorý v čase nástupu do služieb Spoločenstiev previedol do dôchodkového systému Spoločenstva kapitál zodpovedajúci právam, ktoré získal vo vnútroštátnom systéme, sa teda nenachádza v porovnateľnej situácii ako úradník, ktorý nastúpil do služieb Spoločenstiev skôr a od toho času prispieval do dôchodkového systému Spoločenstva formou odvodov zo svojho platu.

(pozri body 34 – 39 a 41)

Odkaz:

Súdny dvor: 11. septembra 2007, Lindorfer/Rada, C‑227/04 P, Zb. s. I‑6767, body 67 a 68

Súd prvého stupňa: 16. decembra 2004, Pappas/Komisia, T‑11/02, Zb. VS s. I‑A‑381, II‑1773, bod 44

2.      Pravidlo, podľa ktorého musí existovať zhoda medzi administratívnou sťažnosťou podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku a následnou žalobou, vyžaduje, pod sankciou neprípustnosti, aby žalobný dôvod vznesený pred súdom Spoločenstva bol uvedený už v rámci konania pred podaním žaloby, aby sa menovací orgán mohol dostatočne presne oboznámiť s kritikou, ktorú dotknutá osoba vyjadruje voči napadnutému rozhodnutiu. Toto pravidlo je odôvodnené samotným účelom konania pred podaním žaloby, ktorého predmetom je umožniť urovnanie sporov zmierom, ktoré vznikli medzi úradníkmi a administratívou. Uvedený orgán preto musí byť jednoznačne informovaný o námietkach vznesených sťažovateľom, aby mu mohol navrhnúť prípadné urovnanie zmierom.

(pozri bod 45)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júla 1976, Sergy/Komisia, 58/75, Zb. s. 1139, bod 32; 14. marca 1989, Del Amo Martinez/Parlament, 133/88, Zb. s. 689, bod 9

Súd prvého stupňa: 29. novembra 2006, Campoli/Komisia, T‑135/05, Zb. VS s. I‑A-2-297, II‑A-2-1527, bod 32, a citovaná judikatúra