Language of document : ECLI:EU:F:2007:194

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE (Camera întâi)

13 noiembrie 2007

Cauza F‑77/06

Fotini Colovea

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Funcționari – Condiții de muncă – Activitate cu jumătate de normă pentru pregătirea pensionării – Excluderea drepturilor de pensie transferate de la calculul salariului de bază plătit pentru activitatea cu jumătate de normă – Concluzia nr. 241/05 a Colegiului șefilor de administrație”

Obiectul: Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care doamna Colovea solicită anularea deciziei Parlamentului European din 20 septembrie 2005 de a nu ține cont de drepturile sale de pensie transferate către sistemul de pensii comunitar la calcularea procentului din salariul de bază care i‑a fost recunoscut cu ocazia acceptării cererii sale de a‑și desfășura activitatea cu jumătate de normă pentru pregătirea retragerii la pensie, decizie confirmată prin decizia din 19 aprilie 2006 de respingere a reclamației acesteia

Decizia:         Respinge acțiunea. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Remunerație – Activitate cu jumătate de normă anterioară retragerii la pensie

[Statutul funcționarilor, anexa IVa art. 4 lit. (b) și anexa VIII art. 2-5, 9, 9a și 11]

2.      Funcționari – Acțiune – Reclamație administrativă prealabilă – Identitate de obiect și de cauză

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2)]

1.      Articolul 4 litera (b) din anexa IVa la Statutul funcționarilor, care stabilește normele de calcul al salariului redus pentru activitatea cu jumătate de normă desfășurată de un funcționar care își pregătește retragerea la pensie, cuprinde o enumerare exhaustivă a numărului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii care trebuie luat în considerare pentru calculul procentului din salariul de bază pe care îl poate solicita persoana interesată. Dispoziția menționată prevede că se ia în considerare numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii acumulați în sensul articolelor 2-5, 9 și 9a din anexa VIII la Statutul funcționarilor, dar nu menționează nicidecum articolul 11 din anexa VIII la statut. Prin urmare, numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii obținut în urma unui transfer al drepturilor de pensie către sistemul de pensii comunitar, transfer autorizat prin articolul 11 menționat, nu este avut în vedere la articolul 4 litera (b) din anexa IVa la Statutul funcționarilor.

Această interpretare literală a articolului 4 litera (b) din anexa IVa la Statutul funcționarilor este confirmată de două considerații referitoare la sistemul din care face parte această dispoziție. Pe de o parte, dispozițiile prevăzute la articolul 4 din anexa IVa la Statutul funcționarilor creează un sistem autonom care stabilește normele privind calcularea salariului pentru activitatea cu jumătate de normă desfășurată pentru pregătirea retragerii la pensie a unui funcționar, sistemul menționat făcând parte din sistemul general al modalităților de desfășurare a activității cu normă redusă, reglementate în anexa IVa la Statutul funcționarilor. În schimb, norma prevăzută la articolul 11 din anexa VIII la Statutul funcționarilor este specifică sistemului de pensii și nu poate fi considerată drept expresia unui principiu general care ar impune să se considere drept serviciu efectiv activitatea efectuată anterior angajării în muncă în cadrul Comunităților. Pe de altă parte, din contextul articolului 4 din anexa IVa la Statutul funcționarilor și din obiectivele urmărite prin reglementarea căreia îi aparține acest articol, respectiv din sistemul modalităților de desfășurare a activității cu normă redusă, nu reiese că trebuie să se țină seama de anii anteriori angajării în muncă în cadrul Comunităților la calculul procentului din salariul de bază recunoscut persoanei interesate cu ocazia acceptării cererii acesteia de exercitare a unei activități cu jumătate de normă pentru pregătirea retragerii sale la pensie.

Referitor la principiul egalității de tratament în cazul numărului de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii acumulați în cadrul unei instituții în raport cu numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii acumulați în urma unui transfer al drepturilor de pensie, nu constituie valori comparabile o sumă de bani prin care funcționarul contribuie la bugetul comunitar și o perioadă consacrată activității în cadrul instituțiilor comunitare. Prin urmare, la momentul angajării în muncă în cadrul Comunităților, funcționarul care a transferat către sistemul de pensii comunitar un capital corespunzător drepturilor dobândite în cadrul unui sistem național nu se găsește într‑o situație comparabilă cu cea a unui funcționar care s‑a angajat mai devreme în muncă în cadrul Comunităților și care, din acel moment, a contribuit la sistemul de pensii comunitar prin cotizații din salariu.

(a se vedea punctele 35-40 și 42)

Trimitere la:

Curte: 11 septembrie 2007, Lindorfer/Consiliul, C‑227/04 P, Rep., p. I‑6767, punctele 67 și 68

Tribunalul de Primă Instanță: 16 decembrie 2004, Pappas/Comisia, T‑11/02, RecFP, p. I‑A‑381 și II‑1773, punctul 44

2.      Regula concordanței dintre reclamația administrativă, în sensul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, și acțiunea subsecventă impune, sub sancțiunea inadmisibilității, ca un motiv formulat în fața instanței comunitare să fi fost invocat și în cadrul procedurii precontencioase, astfel încât autoritatea împuternicită să facă numiri să fi fost în măsură să cunoască suficient de precis criticile formulate de persoana interesată cu privire la decizia atacată. Această regulă se justifică tocmai prin scopul procedurii precontencioase, aceasta având drept obiect să permită o soluționare amiabilă a diferendelor apărute între funcționari și administrație. Prin urmare, autoritatea menționată trebuie informată în mod clar în legătură cu motivele formulate de reclamant pentru a fi în măsură să îi propună o eventuală soluționare amiabilă.

(a se vedea punctul 46)

Trimitere la:

Curte: 1 iulie 1976, Sergy/Comisia, 58/75, Rec., p. 1139, punctul 32; 14 martie 1989, Del Amo Martinez/Parlamentul European, 133/88, Rec., p. 689, punctul 9

Tribunalul de Primă Instanță: 29 noiembrie 2006, Campoli/Comisia, T‑135/05, RecFP, p. I‑A‑2‑297 și II‑A‑2‑1527, punctul 32 și jurisprudența citată