Language of document : ECLI:EU:F:2008:48

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

24 päivänä huhtikuuta 2008

Asia F-74/06

Pavlos Longinidis

vastaan

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Asemapaikan siirto – Valituslautakunta – Kokoonpano ja työjärjestys – Vilpillinen menettely – Irtisanominen – Perustelut – Ilmeinen arviointivirhe – Harkintavallan väärinkäyttö

Aihe: EY 236 artiklan ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Longinidis vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Cedefopin johdon 30.11.2005 tekemän päätöksen, jolla päätettiin hänen toistaiseksi voimassa ollut sopimuksensa väliaikaisena toimihenkilönä, Cedefopin johdon 10.3.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen edellä mainitun päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimuksensa, Cedefopin johdon 9.12.2005 tekemän päätöksen, jolla hänet siirrettiin kyseisen johdon neuvonantajan tehtävään, Cedefopin valituslautakunnan 24.5.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan vaatimus edellä mainittujen irtisanomista ja siirtoa koskevien päätösten kumoamisesta, Cedefopin johdon 11.11.2005 tekemän päätöksen, jolla muutettiin valituslautakunnan kokoonpanoa, Cedefopin valituslautakunnan 14.11.2005 tekemän päätöksen, jolla muutettiin sen työjärjestystä, Cedefopin valituslautakunnan 10.3.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan kahdesta viimeksi mainitusta päätöksestä tekemä valitus, Cedefopin johdon 28.4.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan vaatimus Cedefopin apulaisjohtajan irrottamisesta häntä koskevasta hallinnollisesta tutkintamenettelystä, ja Cedefopin valituslautakunnan 9.3.2006 tekemän päätöksen, joka koski Cedefopin väliaikaisen toimihenkilön C:n tekemää hallinnollista valitusta.

Ratkaisu: Kanne jätetään osittain tutkimatta ja osittain hylätään perusteettomana. Kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen – Perusteluvelvollisuus – Perusteluvelvollisuuden laajuus

(Henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohta; muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11 artikla ja 47 artiklan c kohta)

2.      Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen – Hallinnon harkintavalta

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan c kohta ja 49 artiklan 1 kohta)

3.      Henkilöstö – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen

(Henkilöstösääntöjen 7 artikla)

1.      Ei ole mitään pakottavaa syytä, jonka perusteella väliaikaisilta toimihenkilöiltä voitaisiin evätä suoja perusteettomia irtisanomisia vastaan, erityisesti silloin, jos heitä sitoo toistaiseksi voimassa oleva sopimus tai jos heitä sitoo määräaikainen sopimus, mutta heidät irtisanotaan ennen sen päättymistä. Tällaisen riittävän suojan takaamiseksi on tärkeää yhtäältä antaa asianomaisille mahdollisuus varmistua siitä, että heidän perusteltuja intressejään on noudatettu tai loukattu, sekä arvioida sitä, onko tarkoituksenmukaista saattaa asia tuomioistuimen tutkittavaksi, ja toisaalta antaa tuomioistuimelle mahdollisuus harjoittaa valvontaansa, mikä merkitsee sitä, että tunnustetaan toimivaltaisella viranomaisella oleva perusteluvelvollisuus.

Kun toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella palvelukseen otettu toimihenkilö on irtisanottu, on erityisen tärkeää, että tämän toimenpiteen taustalla olevat syyt ilmoitetaan yleensä selvällä tavalla kirjallisesti, mieluimmin kyseisen päätöksen tekstissä. Ainoastaan tämä toimi näet tekee toimielimen päätöksestä aineellisen, ja sen laillisuutta arvioidaan sinä päivänä, jona se toteutetaan. Voidaan kuitenkin katsoa, että velvollisuutta irtisanomisperusteiden esittämiseen on noudatettu myös silloin, jos asianomaiselle on ilmoitettu asianmukaisesti hänen esimiestensä kanssa käymien keskustelujen aikana näistä perusteista ja jos palvelukseenottosopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen päätös on tehty pian näiden keskustelujen jälkeen. Kyseinen viranomainen voi myös tarvittaessa täydentää näitä perusteluja vastatessaan asianomaisen tekemään hallinnolliseen valitukseen.

Palvelukseenottosopimusten tekemiseen toimivaltaisella viranomaisella on laaja harkintavalta irtosanomisen osalta, ja yhteisöjen tuomioistuinten valvonta koskee siten vain sen selvittämistä, että asiassa ei ole tehty ilmeistä virhettä tai käytetty harkintavaltaa väärin.

(ks. 49, 51 ja 84 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-223/99, Dejaiffe v. SMHV, tuomio 12.12.2000 (Kok. H., s. I-A-277 ja II-1267, 53 kohta ja asia T-7/01, Pyres v. komissio, tuomio 6.2.2003 (Kok. H., s. I-A-37 ja II-239, 50 kohta).

Virkamiestuomioistuin: asia F-1/05, Landgren v. ETF, tuomio 26.10.2006 (Kok. H., s. I-A-1-123 ja II-A-1-459, josta on vireillä valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa diaarinumerolla T-404/06 P, 73–75 kohta ja 79 kohta).

2.      Kun otetaan huomioon palvelukseenottosopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen laaja harkintavalta, silloin kun on kyseessä laiminlyönti, joka on hyväksyttävä perustelu väliaikaisen toimihenkilön irtisanomiselle, mikään ei velvoita kyseistä viranomaista panemaan vireille kurinpitomenettelyä häntä vastaan sen sijaan että se turvautuisi muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan c kohdassa tarkoitettuun sopimuksen yksipuolisen irtisanomisen mahdollisuuteen. Ainoastaan siinä tapauksessa, että viranomainen aikoo irtisanoa väliaikaisen toimihenkilön ilman irtisanomisaikaa, koska tämä on vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa, on aloitettava muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti kurinpitomenettely, josta määrätään henkilöstösääntöjen liitteessä IX virkamiesten osalta ja jota sovelletaan analogisesti väliaikaisiin toimihenkilöihin. Mikään ei myöskään estä hallintoa aloittamasta kurinpitomenettelyä väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen ilman irtisanomisaikaa tapahtuneen irtisanomisen jälkeen, mikäli sittemmin ilmenee, että teot, joista asianomaista moititaan, ovat riittävän vakavia tämän menettelyn aloittamiseksi.

(ks. 115 ja 116 kohta)

3.      Mikäli virkamiehelle annettuja tehtäviä muutetaan, palkkaluokan ja toimen vastaavuutta koskeva sääntö edellyttää sitä, että ei verrata asianomaisen senhetkisiä ja aikaisempia tehtäviä vaan hänen senhetkisiä tehtäviään ja hänen palkkaluokkaansa.

Jotta asemapaikan siirtoa koskeva toimenpide olisi palkkaluokan ja toimen vastaavuutta koskevan säännön vastainen, ei myöskään riitä, että se aiheuttaa muutoksen ja jopa virkamiehen tehtävien jonkinlaisen vähenemisen, vaan edellytetään, että hänen uudet tehtävänsä ovat kokonaisuutena selvästi hänen palkkaluokkaansa ja toimeaan alempia, kun otetaan huomioon niiden luonne, merkitys ja laajuus.

(ks. 142 ja 143 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 19/87, Hecq v. komissio, tuomio 23.3.1988 (Kok., s. 1681, 7 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T-59/91 ja T-79/91, Eppe v. komissio, tuomio 10.7.1992 (Kok., s. II‑2061, 49 kohta; yhdistetyt asiat T-78/96 ja T-170/96, W v. komissio, tuomio 28.6.1998 (Kok. H., s. I‑A‑239 ja II‑745, 104 kohta; asia T-51/01, Fronia v. komissio, tuomio 16.4.2002 (Kok. H., s. I‑A‑43 ja II‑187, 53 kohta, ja asia T-325/02, Soubies v. komissio, tuomio 21.9.2004 (Kok. H., s. I‑A‑241 ja II‑1067, 55 kohta).