Language of document :

2019 m. spalio 24 d. Curtea de Apel Braşov (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš LG, MH

(Byla C-790/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Braşov

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

LG, MH

Prejudicinis klausimas

Ar Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB1 , 1 straipsnio 3 dalies a punktas turi būti aiškinamas taip, kad asmuo, vykdantis veiklą, kuri yra pinigų plovimo nusikaltimo pagrindas, visada skiriasi nuo asmens, kuris įvykdo pagrindinį nusikaltimą (pirminį nusikaltimą, iš kurio gaunami pinigai, kurie yra pinigų plovimo objektas)?

____________

1 OL L 141, 2015, p. 73.