Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Curtea de Apel Braşov (Roemenië) op 24 oktober 2019 – Strafzaak tegen LG, MH

(Zaak C-790/19)

Procestaal: Roemeens

Verwijzende rechter

Curtea de Apel Braşov

Partijen in de strafzaak

LG, MH.

Prejudiciële vraag

Dient artikel 1, lid 3, onder a), van richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie1 aldus te worden uitgelegd dat degene die de bij het misdrijf van witwassen behorende gedragingen pleegt, altijd iemand anders is dan degene die het onderliggende misdrijf pleegt (het misdrijf waaruit het witgewassen geld afkomstig is)?

____________

1 PB 2015 L 141, blz.73.