Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Braşov (Rumunsko) 24. októbra 2019 – trestné konanie proti LG, MH

(vec C-790/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Braşov

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

LG, MH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 ods. 3 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES1 vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá spácha skutok predstavujúci trestný čin prania špinavých peňazí, je vždy osobou odlišnou od osoby, ktorá spáchala základný trestný čin (predikatívny trestný čin, z ktorého pochádzajú peniaze, ktoré sú predmetom skutku prania špinavých peňazí)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 141, 2015, s. 73.