Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Braşov (Rumänien) den 24 oktober 2019 – Brottmål mot LG, MH

(Mål C-790/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Braşov (Rumänien)

Tilltalade i det nationella målet

LG, MH

Tolkningsfråga

Ska artikel 1.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG(1 ) tolkas så, att den person som begår den konkreta handling som utgör brottet penningtvätt alltid måste vara en annan person än den som begår förbrottet (det bakomliggande brott varifrån de tvättade pengarna härrör)?

____________

(1 ) EUT L 141, 2015, s. 73.