Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego komisji konkursu "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" o niedopuszczeniu skarżącej do testów oceniających

Żądania strony skarżącej

tytułem żądania głównego:

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 kwietnia 2011 r. odmawiające skarżącej prawa do uczestniczenia w testach oceniających konkursu EPSO/AST/111/10 - sekretarki w stopniu AST 1;

w konsekwencji orzeczenie, że należy ponownie włączyć skarżącą w proces rekrutacji uruchomiony w drodze tego konkursu, w razie potrzeby poprzez zorganizowanie nowych testów oceniających;

tytułem żądania subsydiarnego, na wypadek nieuwzględnienia żądania głównego, quod non, zasądzenie od strony pozwanej kwoty tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro tytułem naprawienia szkody - z ustawowymi odsetkami o daty wyroku w niniejszej sprawie;

w każdym razie zasądzenie od strony pozwanej kwoty tymczasowo oszacowanej na 20 000 euro tytułem zadośćuczynienia - z ustawowymi odsetkami o daty wyroku w niniejszej sprawie

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________