Language of document :

Žaloba podaná 24. júna 2011 - ZZ/Európska komisia

(vec F-64/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Crosby a S. Santoro, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o jednostrannom zrušení pracovnej ponuky predloženej žalobcovi napriek tomu, že žalobca už túto ponuku prijal

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 4. marca 2011, ktorým Európska komisia zamietla internú sťažnosť žalobcu proti rozhodnutiu Komisie HR B2 (2010) 662634 z 5. októbra 2010,

zaplatiť žalobcovi odškodnenie za spôsobenú ujmu vrátane ušlého príjmu a prídavkov,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________