Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 20 юни 2012 г. — Westeren/Комисия

(Дело F-64/11)1

Език на производството: английски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

____________

1 ОВ C 252, 27.8.2011 г., стр. 57.