Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 mei 2013 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-67/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Nietigverklaring van besluit van Commissie – Uitvoering van arrest van Gerecht – Schade voortvloeiende uit niet-uitvoering – Voorwaarden – Beroep kennelijk rechtens ongegrond)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot, enerzijds, uitvoering door de Commissie van punt 2 van het dictum van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juni 2010 in de zaak Marcuccio/Commissie, F-56/09, en, anderzijds, vergoeding van de schade die verzoeker zou hebben geleden

Dictum

Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie, daaronder begrepen die van de procedure in kort geding in zaak F-67/11 R, Marcuccio/Commissie.

____________

1 PB C 319 van 29.10.11, blz. 29.