Language of document :

Жалба, подадена на 3 март 2011 г. - ZZ/Съвет

(Дело F-23/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на производството

Отмяна на решението на Съвета да не включи жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AST 9 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г. и обезщетяване на претърпените неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Съвета, публикувано на 21 май 2010 г. със съобщение до персонала № 82/10, с което жалбоподателят не е включен в списъка на длъжностните лица, повишени от степен AST 8 в степен AST 9 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г.;

В резултат на отмяната да се извърши повторно съпоставяне на заслугите на жалбоподателя с тези на другите кандидати в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г., да повиши жалбоподателя извън броя на повишените в степен AST 9 лица с обратно действие, считано от 1 януари 2010 г. и да му се изплатят лихви върху неизплатените възнаграждения въз основа на лихвения процент на Европейската централна банка, определен за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, считано от 1 януари 2010 г., без обаче да се оспорва повишаването на другите повишени длъжностни лица;

при условията на евентуалност, ако Съдът на публичната служба установи, че повишаването в степен AST 9 не може да произведе обратно действие и извън броя на повишените в тази степeн длъжностни лица, да отмени не само решението за невключване на жалбоподателя в списъка на длъжностните лица, повишени от степен AST 8 в степен AST 9 в рамките на процедурата за повишаване за 2010 г., но да отмени и решенията за повишаване, въз основа на които е изготвен списъка с длъжностните лица, повишени в степен AST 9, публикуван на 21 май 2010 г.;

при условията на евентуалност спрямо предходното основание, ако Съдът на публичната служба установи, че отмяната на решенията за повишаване, поискана при условията на евентуалност, представлява прекомерна санкция за установената незаконосъобразност, да осъди Съвета да заплати обезщетение, което да покрива вредата, за кариерата, нанесена поради забавяне на повишаването между 1 януари 2010 г. и датата, на която се извършва повишаването;

да осъди Съвета да заплати на жалбоподателя сумата от 3 500 евро като обезщетение за неимуществените вреди, претърпени от неговото неповишаване на 1 януари 2010 г.; със запазване на възможността за увеличаване в хода на производството;

да осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

____________