Language of document :

Sag anlagt den 3. marts 2011 - ZZ mod Rådet

(Sag F-23/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne E. Boigelot og S. Woog)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der forfremmes til lønklasse AST 9 i forfremmelsesåret 2010, og om erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade

Sagsøgerens påstande

Rådets afgørelse, som offentliggjort den 21. maj 2010 ved personalemeddelelse nr. 82/10, om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet fra lønklasse AST 8 til lønklasse AST 9 i forfremmelsesåret 2010 annulleres.

Som følge af denne annullation foretages en ny sammenligning mellem sagsøgerens fortjenester og fortjenesterne for de øvrige kandidater i forfremmelsesåret 2010, og sagsøgeren forfremmes som overtallig(?) til lønklasse AST 9 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010 samt betaling af renter af lønefterbetalingerne beregnet på grundlag af den af Den Europæiske Centralbank fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, forhøjet med 2 procentpoints, fra den 1. januar 2008, uden at forfremmelsen af de øvrige forfremmede tjenestemænd herved anfægtes.

Subsidiært: Hvis Personaleretten måtte finde, at sagsøgerens forfremmelse til lønklasse AST 9 ikke kan ske med tilbagevirkende kraft som overtallig, annulleres ikke blot afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd forfremmet fra lønklasse AST 8 til lønklasse AST 9 i forfremmelsesåret 2010, men ligeledes de afgørelser om forfremmelse, der har ført til opstilling af den liste over tjenestemænd forfremmet til lønklasse AST 9, der blev offentliggjort den 21. maj 2010.

Mere subsidiært: Hvis Personaleretten måtte finde, at en annullation af de afgørelser om forfremmelse, som der subsidiært er nedlagt påstand om, udgør en uforholdsmæssig sanktion i forhold til den konstaterede retsstridighed, tilpligtes Rådet at betale en godtgørelse, der dækker den skade på karrieren, der følger af den forsinkede forfremmelse fra den 1. januar 2010 og til den dato, hvor forfremmelsen tildeles.

Rådet tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb på 3 500,00 EUR i erstatning for lidt ikke-økonomisk skade som følge af sagsøgerens manglende forfremmelse pr. 1. januar 2010, idet der tages forbehold for en forhøjelse af dette beløb under sagen.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________