Language of document :

Kanne 3.3.2011 - ZZ v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia F-23/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat E. Boigelot ja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AST 9 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, ja aiheutuneen henkisen kärsimyksen korvaaminen.

Vaatimukset

Neuvoston päätös, joka julkaistiin 21.5.2010 henkilöstötiedotteella nro 82/10 ja jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokasta AST 8 palkkaluokkaan AST 9 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, on kumottava

tämän kumoamisen seurauksena on suoritettava uudelleen kantajan ja muiden ehdokkaiden ansioiden vertailu vuoden 2010 ylennyskierroksella, ja muiden ylennettyjen lisäksi kantaja on ylennettävä palkkaluokkaan AST 9 taannehtivasti 1.1.2010 alkaen ja hänelle on maksettava korkoa saamatta jääneistä palkoista Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman korkokannan mukaisesti 1.1.2010 alkaen lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi muiden ylennettyjen virkamiesten ylennyksiä

toissijaisesti, jos virkamiestuomioistuin katsoo, että muiden ylennettyjen lisäksi kantajaa ei voida ylentää palkkaluokkaan AST 9 taannehtivasti, on sen päätöksen lisäksi, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2010 ylennyskierroksella palkkaluokasta AST 8 palkkaluokkaan AST 9 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, kumottava myös ylentämispäätökset, joiden perusteella 21.5.2010 laadittiin luettelo palkkaluokkaan AST 9 ylennetyistä virkamiehistä

vaihtoehtoisesti, jos virkamiestuomioistuin katsoo, että toissijaisesti vaadittu ylentämispäätösten kumoaminen muodostaisi suhteettoman seurauksen todetusta lainvastaisuudesta, neuvosto on velvoitettava maksamaan korvausta, joka kattaa ylennyksen viivästymisestä 1.1.2010 ja sen päivän, jona ylennys myönnetään, välisenä aikana urakehitykselle aiheutuneen vahingon

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle 3 500 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutunut siitä, ettei häntä ylennetty 1.1.2010; tätä summaa voidaan korottaa oikeudenkäynnin kuluessa

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________