Language of document : ECLI:EU:F:2011:106

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 7 juli 2011

Mål F-19/11

Mario Galvan

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Personer som gör gällande att de är tjänstemän eller anställda vid Europeiska unionen – Talan – Uppenbart att talan ska avvisas – Underlåtenhet att iaktta det administrativa förfarandet”

Saken:      Talan väckt enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Mario Galvan, anställd vid Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., har yrkat att personaldomstolen ska fastställa att han är kontraktsanställd vid kommissionen (närmare bestämt vid Gemensamma forskningscentret (GFC)) och följaktligen förplikta kommissionen att betala utebliven lön och annan ersättning jämte skadestånd.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak. Sökanden ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Sakprövningsförutsättningar – Iakttagande av det föregående administrativa förfarandet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

Inom ramen för de rättsmedel som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna ska en talan vid personaldomstolen väckas mot en rättsakt som går någon emot, antingen genom att tillsättningsmyndigheten alternativt den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal (anställningsmyndigheten) fattar ett beslut eller genom att någon av dessa båda myndigheter underlåter att vidta åtgärd på sätt som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna. Vidare kan en sådan talan tas upp till sakprövning endast om vederbörande först framfört klagomål till tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten beträffande den rättsakt som går denne emot i enlighet med artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, samt om klagomålet blivit föremål för ett uttryckligt eller tyst avslag. För det fall en tjänsteman eller en anställd, eller någon som inte är knuten till institutionen, hemställer om att administrationen ska fatta ett beslut med avseende på denne, ska det föregående administrativa förfarandet börja med att vederbörande med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna anmodar tillsättningsmyndigheten eller anställningsmyndigheten att fatta det önskade beslutet. Myndighetens avslagsbeslut kan därefter bli föremål för klagomål.

(se punkt 12)