Language of document : ECLI:EU:F:2011:105

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

7. juuli 2011

Kohtuasi F‑18/11

Pasqualino Zaffino

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Isikud, kes taotlevad Euroopa Liidu ametniku või teenistuja staatust – Hagi – Ilmselge vastuvõetamatus – Kohtueelse menetluse normide rikkumine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l.‑i töötaja P. Zaffino palub Avaliku Teenistuse Kohtul sisuliselt tunnustada tema staatust komisjoni, täpsemalt Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) lepingulise töötajana ning seetõttu mõista komisjonilt välja töötasu ja teised rahalised soodustused, mis talle sellest staatusest tulenevalt tuleks maksta, ning hüvitis talle tekitatud kahju eest.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vastuvõetavuse tingimused – Eelneva haldusmenetluse järgimine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Personalieeskirjade artiklitega 90 ja 91 kehtestatud õiguskaitsevahendite süsteemis peab esiteks Avaliku Teenistuse Kohtusse esitatud hagi olema esitatud isikut kahjustava meetme peale, milleks on kas ametisse nimetava asutuse või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse otsus või ühe selle asutuse poolt personalieeskirjades sätestatud meetme võtmata jätmine, ning teiseks on selline hagi vastuvõetav ainult siis, kui asjaomane isik on ametisse nimetavale asutusele või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusele esitanud eelnevalt kaebuse isikut kahjustava meetme peale vastavalt personalieeskirjade artikli 90 lõikele 2 ja kui see kaebus on sõnaselgelt või vaikimisi rahuldamata jäetud. Lisaks juhul, kui ametnik või teenistuja või isegi institutsiooniväline isik taotleb administratsioonilt tema suhtes otsuse tegemist, peab eelnev haldusmenetlus algama personalieeskirjade artikli 90 lõike 1 alusel asjaomase isiku taotlusega, millega palutakse ametisse nimetaval asutusel või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusel teha taotletud otsus ning selle taotluse rahuldamata jätmise peale võib seejärel esitada kaebuse.

(vt punkt 12)