Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 lipca 2012 r. – Conticchio przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Wyliczenie uprawnień emerytalnych – Stopień służbowy – Zarzut niezgodności z prawem – Dopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Rosella Conticchio (Rzym, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci R. Giuffrida i A. Tortora)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy oraz adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Wniosek strony skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przyznania i rozliczenia jej uprawnień emerytalnych.

Sentencja postanowienia

Skarga R. Conticchio zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezpodstawna.

Każda ze stron pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 139 z 7.5.2011, s. 31.