Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. – Galvan przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/11)

Służba publiczna – Osoba domagająca się przyznania jej statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej – Skarga – Oczywista niedopuszczalność – Niedochowanie procedury poprzedzającej wniesienie skargi

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Mario Galvan (Besano, Włochy) (przedstawiciel: S. Costantino, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie skarżącego przyznania mu statusu pracownika Unii Europejskiej

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

M. Galvan pokryje swoje własne koszty.