Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)


8 февруари 2012 година


Дело F‑23/11


AY

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2010 г. — Съпоставяне на заслугите — Неотчитане на повишаването на професионалната квалификация и на сертифицирането — Грешка при прилагане на правото“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, с която AY иска по-специално отмяната на решението на Съвета да не го повиши в степен AST 9 в процедурата по повишаване за 2010 г. и обезщетение за вредите, които счита, че е претърпял

Решение:      Отменя решението, с което Съветът отказва да повиши жалбоподателя в степен AST 9 в рамките на процедурата по повишаване за 2010 г. Няма основание за произнасяне по исканията, които жалбоподателят предявява при условията на евентуалност. Отхвърля исканията на жалбоподателя в останалата им част. Осъжда Съвета да заплати всички съдебни разноски.


Резюме


1.      Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите — Задължение на органа по назначаването — Тежест на доказване

(член 45 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Повишаване — Кандидати, отговарящи на условията за повишаване — Длъжностни лица, положили успешно изпитите за сертифициране — Право на повишаване — Липса

(членове 45 и 45а от Правилника на длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Повишаване — Съпоставяне на заслугите — Право на преценка на администрацията — Критерии, които могат да бъдат взети предвид — Успешно положени изпити за сертифициране

(член 24а, член 43, член 45, параграф 1 и член 45а от Правилника за длъжностните лица)

4.      Длъжностни лица — Обжалване — Иск за обезщетение — Отмяна на обжалвания незаконосъобразен акт — Адекватно обезщетяване на неимуществената вреда — Граници

(член 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      При наличието на достатъчно съгласувани косвени доказателства, които подкрепят доводите на неповишено длъжностно лице, че не е имало истинско съпоставяне на заслугите, институцията трябва да докаже, чрез обективни данни, които да могат да бъдат предмет на съдебен контрол, че е спазила гаранциите, които член 45 от Правилника предоставя на отговарящите на условията за повишаване длъжностни лица и е извършила такова съпоставяне на заслугите.

(вж. точка 25)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 30 януари 1992 г., Schönherr/ИСК, T‑25/90, точка 25

2.      Само по себе си обстоятелството, че длъжностно лице от функционална група AST е било избрано да участва в курс за обучение и е положило успешно изпитите за сертифициране, предвидени в член 45а от Правилника за достъп до функционална група AD, не му дава никакво право на повишаване в по-горна степен във функционална група AST, нито дори безусловен приоритет.

(вж. точка 26)

3.      Когато в рамките на процедурата по повишаване съпоставя заслугите на длъжностните лица, органът по назначаването не би могъл, без да наруши член 45, параграф 1 от Правилника, да не вземе изобщо предвид тяхното сертифициране.

Всъщност, на първо място, сертифицирането на длъжностни лица от функционална група AST по дефиниция е част от повишаването на професионалната квалификация на съответните длъжностни лица по смисъла на член 24а от Правилника. На второ място, в приложение на член 24а от Правилника посоченият орган трябва да вземе предвид повишаването на професионалната квалификация, извършено от длъжностното лице за развитието на неговата кариера. Израз на това задължение е по-специално съдържанието на докладите за оценка относно способностите, ефикасността и поведението в службата, които доклади се изготвят в приложение на член 43 от Правилника. На трето място, повишаването е един от елементите на развитието на кариерата на длъжностното лице. Така в рамките на процедура по повишаване органът по назначаването е длъжен да вземе предвид повишаването на професионалната квалификация, извършено от подлежащите на повишаване длъжностни лица, като един от компонентите на заслугите на длъжностните лица. Тези заслуги са отразени по-специално в доклада за оценка, който е един от трите елемента, изрично предвидени в член 45, параграф 1 от Правилника, които трябва да бъдат взети предвид при съпоставянето на заслугите с оглед на повишаване.

Следователно в рамките на съпоставянето на заслугите на подлежащите на повишаване длъжностни лица органът по назначаването не може да не вземе предвид обстоятелството, че дадено длъжностно лице е било избрано да участва в курс за обучение с оглед сертифицирането му и че е издържало изпитите, които удостоверяват, че успешно е преминало този курс. Това задължение е още по-важно в случая на курс на обучение за длъжностните лица от функционална група AST, който дава възможност за назначаване на длъжност от функционална група AD, тъй като всъщност в този курс, съгласно предвидените в член 45а от Правилника условия, и в частност в параграф 2, първа алинея, могат да участват само длъжностни лица от функционална група AST, „избрани“ въз основа на атестационните им доклади, както и на тяхната образователна степен и ниво на квалификация, като се вземат предвид интересите на службата.

(вж. точки 27—32)

4.      Отмяната на незаконосъобразен акт на администрацията сама по себе си може да представлява подходящо и по принцип достатъчно обезщетение на претърпяната неимуществена вреда, която евентуално е претърпяло това длъжностно лице.

Отмяната на един такъв акт обаче не може да представлява пълно обезщетяване на неимуществената вреда, ако този акт съдържа преценка на способностите или на поведението на заинтересованото лице, която може да го оскърби, когато тази отмяна е лишена от всякакво полезно действие или когато допуснатата незаконосъобразност е особено тежка.

(вж. точки 41 и 42)


Позоваване:

Съд на публичната служба — 14 юли 2011 г., Petrilli/Комисия, F‑98/07, точка 28 и цитираната съдебна практика