Language of document : ECLI:EU:F:2012:9

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 8. februarja 2012

Zadeva F‑23/11

AY

proti

Svetu Evropske unije

„Javni uslužbenci – Uradniki – Napredovanje – Napredovalno obdobje 2010 – Primerjalna ocena uspešnosti – Neupoštevanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter certifikacije – Napačna uporaba prava“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo EASE v skladu z njenim členom 106a, s katero AY predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe, s katero je Svet zavrnil njeno napredovanje v naziv AST 9 v napredovalnem obdobju 2010, in odškodnino za škodo, ki naj bi jo utrpela.

Odločitev:      Odločba, s katero je Svet zavrnil napredovanje tožeče stranke v naziv AST 9 v napredovalnem obdobju 2010, se razglasi za nično. Ni treba odločiti o predlogih, ki jih je tožeča stranka navedla podredno. V preostalem se tožba, ki jo je vložila tožeča stranka, zavrne. Svetu se naloži plačilo vseh stroškov.

Povzetek

1.      Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti – Obveznost organa, pristojnega za imenovanja – Dokazno breme

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 45)

2.      Uradniki – Napredovanje – Kandidati, upravičeni do napredovanja – Uradniki, ki so opravili preizkuse za certifikacijo – Pravica do napredovanja – Neobstoj

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 45 in 45a)

3.      Uradniki – Napredovanje – Primerjalna ocena uspešnosti – Diskrecijska pravica uprave – Elementi, ki se lahko upoštevajo – Uspešno opravljeni preizkusi za certifikacijo

(Kadrovski predpisi za uradnike, členi 24a, 43, 45(1) in 45a)

4.      Uradniki – Tožba – Odškodninska tožba – Razglasitev ničnosti izpodbijanega nezakonitega akta – Primerna odškodnina za nepremoženjsko škodo – Meje

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

1.      V primeru skupka dovolj skladnih indicev, ki podpirajo utemeljitev uradnika, ki ni napredoval, o neobstoju resničnega primerjalnega pregleda prijav, mora institucija z objektivnimi elementi, ki so lahko predmet sodnega nadzora, dokazati, da je upoštevala jamstva, ki so s členom 45 Kadrovskih predpisov dana uradnikom, upravičenim do napredovanja, in opravila tak primerjalni pregled.

(Glej točko 25.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. januar 1992, Schönherr proti ESO, T‑25/90, točka 25.

2.      Samo dejstvo, da je bil uradnik iz funkcionalne skupine AST izbran za sodelovanje v programu usposabljanja ter da je opravil preizkuse za certifikacijo, predvidene v členu 45a Kadrovskih predpisov, za vključitev v funkcionalno skupino AD, mu samo po sebi ne daje niti pravice do napredovanja v višji naziv v funkcionalni skupini AST niti samodejne prednosti.

(Glej točko 26.)

3.      Organ, pristojen za imenovanja, ne more, ne da bi kršil člen 45(1) Kadrovskih predpisov, ne upoštevati certifikacije uradnikov pri primerjalni oceni uspešnosti, ki jo opravi za dano napredovalno obdobje.

Prvič, certifikacija uradnikov iz funkcionalne skupine AST je namreč po definiciji del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zadevnih uradnikov v smislu člena 24a Kadrovskih predpisov. Drugič, navedeni organ mora v skladu s členom 24a Kadrovskih predpisov upoštevati nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki ga je uradnik opravil za potek svoje kariere. Ta obveznost se kaže predvsem v vsebini ocenjevalnih poročil o usposobljenosti, učinkovitosti in vedenju v službi, ki se sestavijo na podlagi člena 43 Kadrovskih predpisov. Tretjič, napredovanje je eden od elementov poteka uradnikove kariere. Tako mora organ, pristojen za imenovanja, v okviru napredovalnega obdobja upoštevati nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki so ga opravili uradniki, ki lahko napredujejo, kot enega od delov uspešnosti uradnikov. Ta uspešnost je prikazana zlasti v ocenjevalnem poročilu, ki je eden od treh elementov, izrecno omenjenih v členu 45(1) Kadrovskih predpisov, ki ga je treba upoštevati pri primerjalni oceni uspešnosti za napredovanje.

Iz tega sledi, da organ, pristojen za imenovanja, ne more pri primerjalni oceni uspešnosti uradnikov, ki lahko napredujejo, ne upoštevati dejstva, da je bil uradnik izbran za sodelovanje v programu usposabljanja za njegovo certifikacijo in da je uspešno opravil preizkuse, kar potrjuje, da je uspešno opravil ta program. Ta obveznost je še pomembnejša v primeru programa za usposabljanje za uradnike iz funkcionalne skupine AST, ki daje možnost imenovanja na delovno mesto v funkcionalni skupini AD, saj je sodelovanje v tem programu v skladu s pogoji iz člena 45a Kadrovskih predpisov, zlasti odstavka 2, prvi pododstvek, tega člena, namenjeno le uradnikom iz funkcionalne skupine AST, „izbranim“ na podlagi ocenjevalnih poročil ter njihove stopnje izobrazbe in usposobljenosti ob upoštevanju potreb službe.

(Glej točke od 27 do 32.)

4.      Razglasitev ničnosti nezakonitega akta uprave je lahko sama po sebi primerna in načeloma zadostna odškodnina za nepremoženjsko škodo, ki jo je lahko utrpel uradnik.

Vendar razglasitev ničnosti takega akta ne more pomeniti popolne odškodnine za nepremoženjsko škodo, če ta akt vsebuje presojo sposobnosti ali ravnanja zadevne osebe, ki bi jo lahko prizadela, če nima nobenega polnega učinka ali če je storjena nezakonitost posebej huda.

(Glej točki 41 in 42.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 14. julij 2011, Petrilli proti Komisiji, F‑98/07, točka 28 in navedena sodna praksa.