Language of document : ECLI:EU:F:2012:98

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

12. juuli 2012

Kohtuasi F‑22/11

Rosella Conticchio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Pensioniõiguste arvutamine – Palgajärgu määramine – Õigusvastasuse väide – Vastuvõetavus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega R. Conticchio palub peamiselt tühistada tema pensioni arvutamise otsus.

Otsus: Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Palgatõend – Hõlmamine hagi esitamise õiguse kasutamiseks – Tingimus

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

Palgatõendil ei ole selle laadist ja eesmärgist tulenevalt huve kahjustava akti tunnuseid, kuna sellega vaid väljendatakse rahas ametniku olukorda käsitlevate varasemate õigusalaste otsuste ulatust. Seega tegelikkuses on tõeline huve kahjustav akt ametisse nimetava asutuse otsus vähendada või tühistada makseid, mida ametnik selle ajani sai ja mis olid märgitud tema palgatõendil.

Sellegipoolest võib palgatõend menetlusõiguse seisukohast olla tema adressaadi suhtes konkreetseid õiguslikke tagajärgi tekitav akt. Konkreetselt siis, kui igakuiselt palgatõendilt nähtub selgesti haldusotsuse olemasolu, hakkab palgatõendi edastamisega kulgema selle otsuse peale esitatava hagi aegumistähtaeg. See kehtib igakuise palgatõendi kohta, millest nähtub, et on olemas administratsiooni otsus ametniku palgajärgu määramise kohta.

(vt punktid 26 ja 27)

Viited:

Euroopa Kohus: 27. juuni 1989, kohtuasi 200/87: Giordani vs. komisjon (punktid 13 ja 14).

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. aprill 2008, kohtuasi F-103/05: Pickering vs. komisjon (punkt 72 ja seal viidatud kohtupraktika).