Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Svea hovrätt (Швеция) на 18 октомври 2012 г. - Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd и Madelaine Sahlman/Retreiver Sverige

(Дело C-466/12)

Език на производството: шведски

Запитваща юрисдикция

Svea hovrätt

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Nils Svensson, Sten Sjögren, Pia Gadd, Madelaine Sahlman

Ответник: Retreiver Sverige AB

Преюдициални въпроси

Предоставянето на активна интернет връзка към произведение от лице, което не е притежател на авторските му права, представлява ли публично разгласяване на произведение по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество?

От значение ли е за отговора на първия въпрос дали произведението, към което препраща интернет връзката, е на уебсайт, достъпен за всеки без ограничения, или, напротив, е на уебсайт, достъпът до който по един или друг начин е ограничен?

При разглеждането на първия въпрос следва ли да се прави разлика между случаите, при които потребителят, след като активира интернет връзката, вижда произведението на друг уебсайт, и тези, при които, напротив, той остава с впечатлението, че то се показва на същия уебсайт?

Може ли държава членка да предостави по-широка защита на изключителното право на автора като включи в понятието за публично разгласяване и други действия, освен предвидените в член 3, параграф 1 от Директива 2001/29?

____________

1 - ОВ L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230.