Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Svea hovrätt (Sverige) den 18. oktober 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman og Pia Gadd mod Retriever Sverige AB

(Sag C-466/12)

Processprog: svensk

Den forelæggende ret

Svea hovrätt

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman og Pia Gadd

Sagsøgt: Retriever Sverige AB

Præjudicielle spørgsmål

Hvis nogen anden end indehaveren af ophavsretten til et bestemt værk stiller et link til værket, der kan åbnes med et klik, til rådighed på sin hjemmeside, er der så tale om overføring af værket til almenheden på en måde, der er omfattet af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet ?

Påvirkes bedømmelsen under nr. 1 af, om værket, som linket henviser til, findes på en hjemmeside på internettet, som er åben for enhver uden begrænsning, eller om adgangen er begrænset på nogen måde?

Bør der ved bedømmelsen under nr. 1 sondres mellem tilfælde, hvor værket, efter at brugeren har aktiveret linket, fremtræder på en anden hjemmeside, eller om værket efter brugerens aktivering af linket præsenteres på en måde, som giver indtryk af, at det sker på samme hjemmeside?

Er det muligt for en medlemsstat at indføre en mere omfattende beskyttelse for ophavsmænds eneret ved at lade overføring til almenheden omfatte flere rettigheder end hvad der følger af artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet?

____________

1 - EFT L 167, s. 10.