Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Kohtuasi C‑466/12

Nils Svensson jt

versus

Retriever Sverige AB

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Svea hovrätt)

Eelotsusetaotlus – Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29/EÜ – Infoühiskond – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine – Artikli 3 lõige 1 – Üldsusele edastamine – Mõiste – Veebilingid (nn klikitavad lingid), mis võimaldavad juurdepääsu kaitstud teostele

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 13. veebruar 2014

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29 – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Üldsusele edastamine – Mõiste – Veebisaidil üldsusele kättesaadavaks tehtud klikitavad lingid, mis suunavad edasi teisel veebisaidil vabalt kättesaadavate teoste juurde – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29, artikli 3 lõige 1)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused – Direktiiv 2001/29 – Autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamine infoühiskonnas – Üldsusele edastamine – Mõiste – Liikmesriigi võimalus anda autoriõiguse omajatele ulatuslikum kaitse, hõlmates mõiste „üldsusele edastamine” alla lisaks direktiivi 2001/20 artikli 3 lõikes 1 ettenähtutele ka muid toiminguid – Välistamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29, artikli 3 lõige 1)

3.        Rahvusvahelised lepingud – Liikmesriikide lepingud – Liikmesriigi liiduga ühinemisest varasemad rahvusvahelised lepingud – Liikmesriigile liidu õigusega vastuolus oleva meetme võtmise võimaluse andev rahvusvaheline leping – Liikmesriigi kohustus hoiduda sellise meetme võtmisest

(ELTL artikkel 351)

1.        Direktiivi 2001/29 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et üldsusele edastamise toiminguga selle sätte tähenduses ei ole tegemist siis, kui veebisaidil pakutakse klikitavaid linke, mis suunavad teisel veebisaidil vabalt kättesaadavate teoste juurde.

Mõistes „üldsusele edastamine” on seostatud kaks kumulatiivset elementi, nimelt teose „edastamise toiming” ja teose edastamine „avalikkusele”.

Kui veebisaidil pakutakse teisel veebisaidil piiranguteta avaldatud kaitstud teoste juurde suunavaid klikitavaid linke, siis võimaldab see esimesena mainitud veebisaidi kasutajatele otsese juurdepääsu neile teostele ja tuleb lugeda „kättesaadavaks tegemiseks” ja seega „edastamise toiminguks” direktiivi 2001/29 artikli 3 lõike 1 tähenduses. Selline edastamise toiming on suunatud kõigile veebisaidi potentsiaalsetele kasutajatele, st sihtgrupile, mis on määratlemata suurusega ja mis hõlmab küllaltki suurt arvu isikuid.

Selleks, et edastamine oleks hõlmatud direktiivi 2001/29 artikli 3 lõike 1 tähenduses mõistega „üldsusele edastamine”, peab see hõlmama samu teoseid kui algne edastamine ja sarnaselt sellega toimuma veebis ehk sama tehnilist vahendit kasutades ning olema lisaks suunatud ka uuele üldsusele, st üldsusele, kellega autoriõiguse omajad algseks üldsusele edastamiseks luba andes ei arvestanud. Asjaomaste teoste klikitava lingi abil kättesaadavaks tegemisega ei kaasne kõnealuste teoste kättesaadavaks tegemine uuele üldsusele.

Kuna kõigil selle teise veebisaidi kasutajatel, kus asjaomaseid teoseid edastati klikitava lingi abil, oli teise veebisaidi haldaja sekkumiseta võimalus neile teostele otse juurde pääseda saidil, kus neid teoseid algselt edastati, siis eeltoodud asjaoludel tuleb viimati nimetatu poolt hallatava veebisaidi kasutajaid käsitada algse edastamise potentsiaalse sihtgrupina ja seega osana üldsusest, kellega autoriõiguse omajad algseks edastamiseks luba andes arvestasid.

Kuna seega uut üldsust ei ole, siis ei ole selliseks üldsusele edastamiseks autoriõiguse omajate luba vaja.

(vt punktid 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32 ja resolutsiooni punkt 1)

2.        Direktiivi 2001/29 autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus see, et liikmesriik annab autoriõiguse omajatele ulatuslikuma kaitse, nähes ette, et mõiste „üldsusele edastamine” hõlmab rohkem toiminguid kui need, mis on selles sättes ette nähtud.

Nimelt nähtub direktiivi 2001/29 põhjendustest 1, 6, ja 7 eelkõige, et direktiivi eesmärkide hulgas on heastada autoriõiguse kaitsega seonduvate õiguslike erinevuste ja õigusliku ebakindluse mõju. Kui nõustuda sellega, et liikmesriik võib autoriõiguse omajatele anda ulatuslikuma kaitse, nähes ette, et mõiste „üldsusele edastamine” hõlmab rohkem toiminguid kui need, mis on ette nähtud direktiivi 2001/29 artikli 3 lõikes 1, oleks selle tulemuseks õiguslikud erinevused ja seega kolmandate isikute õiguslik ebakindlus. Järelikult satuks direktiivi 2001/29 eesmärk vältimatult ohtu, kui eri liikmesriigid võiksid mõistet „üldsusele edastamine” laiendada nii, et see hõlmab lisaks selle direktiivi artikli 3 lõikes 1 sätestatule ka muid toiminguid.

Lisaks tuleb tõdeda, et kui liikmesriikidele anda õigus sätestada, et mõiste „üldsusele edastamine” hõlmab lisaks selle direktiivi artikli 3 lõikes 1 sätestatule ka muid toiminguid, oleks tulemuseks vältimatult siseturu toimimise kahjustamine.

(vt punktid 34–36, 41 ja resolutsiooni punkt 2)

3.        Vt otsuse tekst.

(vt punkt 39)