Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Lieta C‑466/12

Nils Svensson u.c.

pret

Retriever Sverige AB

(Svea hovrätt lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības –Direktīva 2001/29/EK – Informācijas sabiedrība – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Interneta saites (“saite, uz kuras var uzklikšķināt”), kas sniedz pieeju aizsargātiem darbiem

Kopsavilkums – Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 13. februāra spriedums

1.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Interneta vietnē veikta saišu, uz kurām var uzklikšķināt, padarīšana pieejama sabiedrībai, kuras aizved pie darbiem, kas ir brīvi pieejami citā interneta vietnē – Izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkts)

2.        Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Iespēja dalībvalstīm paredzēt plašāku autortiesību īpašnieku aizsardzību, ietverot izziņošanas sabiedrībai jēdzienā darbības, kas nav paredzētas Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punktā – Izslēgšana

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkts)

3.        Starptautiskie nolīgumi – Dalībvalstu nolīgumi – Nolīgumi, kas noslēgti pirms dalībvalsts pievienošanās Savienībai – Nolīgums ar kuru dalībvalstij tiek sniegta izvēles iespēja veikt pasākumus, kas ir pretrunā Savienības tiesībām – Dalībvalsts pienākums atturēties no šāda pasākuma veikšanas

(LESD 351. pants)

1.        Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā pantā paredzētā izziņošana sabiedrībai nav interneta vietnē veikta saišu, uz kurām var uzklikšķināt, ievietošana, kuras aizved pie darbiem, kas ir brīvi pieejami citā interneta vietnē.

Saistībā ar minēto izziņošanas sabiedrībai jēdziens apvieno divus elementus, proti, darba “izziņošanu” un tā izziņošanu “sabiedrībai”.

Fakts, ka interneta vietnē tiek ievietotas saites, kuras aizved pie darba, kas aizsargāts ar autortiesībām un kas bez pieejas tiesību ierobežojuma ir publicēts citā interneta vietnē, uzklikšķinot uz šīs saites, pirmās interneta vietnes lietotājiem sniedz tiešu pieeju minētajiem darbiem un ir jākvalificē kā “padarīšana par pieejamu” un līdz ar to “izziņošana” Direktīvas 2001/29/EK 3. panta 1. punkta izpratnē. Šāda izziņošana attiecas uz visiem potenciālajiem šīs interneta vietnes izmantotājiem, kas ietver nenoteiktu un diezgan lielu personu skaitu.

Ņemot to vērā, lai definētu jēdzienu “izziņošana sabiedrībai” Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkta izpratnē, šādai izziņošanai turklāt ir jāattiecas uz tiem pašiem darbiem, uz ko attiecās sākotnējā izziņošana, un tai jābūt īstenotai internetā tāpat kā sākotnējai izziņošanai, izmantojot šo pašu tehnikas veidu, vēršoties pie jaunas sabiedrības, proti, sabiedrības daļas, ko nav ņēmuši vērā autortiesību īpašnieki, kad viņi atļāva veikt sākotnējo izziņošanu sabiedrībai. Tādējādi attiecīgo darbu publiskošana, izmantojot saiti, uz kuras var uzklikšķināt, neietver attiecīgo darbu izziņošanu jaunai sabiedrībai.

Šādos apstākļos, ciktāl citas interneta vietnes lietotāju kopums, kuriem apskatītie darbi ir tikuši izziņoti, izmantojot saiti, uz kuras var uzklikšķināt, var tieši piekļūt šiem darbiem interneta vietnē, kurā tie sākotnēji tikuši izziņoti, bez attiecīgās citas lapas pārvaldītāja iejaukšanās, viņa pārvaldītās lapas lietotāji ir jāuzskata par potenciāliem sākotnējās izziņošanas saņēmējiem un tādējādi par tādiem, kas ir daļa no sabiedrības, ko ņēmuši vērā autortiesību īpašnieki, atļaujot veikt sākotnējo izziņošanu.

Tādējādi, neesot jaunajai sabiedrībai, autortiesību īpašnieku atļauja neattiecas uz aplūkoto izziņošanu sabiedrībai.

(sal. ar 16., 18., 20., 22., 24., 25., 27., 28. un 32. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to nepieļauj, ka dalībvalsts var paredzēt plašāku autortiesību īpašnieku aizsardzību, nosakot, ka izziņošanas sabiedrībai jēdziens ietver darbības, kas pārsniedz minētajā tiesību normā paredzēto.

Saistībā ar minēto no Direktīvas 2001/29 preambulas 1., 6. un 7. apsvēruma izriet, ka tās mērķi it īpaši ir samazināt juridiskās atšķirības un nenoteiktību, kas skar autortiesību aizsardzību. Tomēr atzīt, ka dalībvalsts var paredzēt plašāku autortiesību īpašnieku aizsardzību, pieļaujot, ka izziņošana sabiedrībai ietver darbības, kas nav paredzētas Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punktā, radītu juridiskas atšķirības un tādējādi trešajām personām radītu juridisko nenoteiktību. Tādējādi Direktīvas 2001/29 mērķis būtu nenovēršami apdraudēts, ja izziņošanas sabiedrībai jēdziens varētu dažādās dalībvalstīs tikt saprasts kā tāds, kas ietver darbības, kuras pārsniedz šīs direktīvas 3. panta 1. punktā noteikto.

Tomēr ir jāsecina, ka tad, ja dalībvalstis atzīs savu spēju noteikt, ka izziņošanas sabiedrībai jēdziens ietver darbības, kas nav paredzētas šīs pašas direktīvas 3. panta 1. punktā, tas noteikti negatīvi ietekmēs iekšējā tirgus darbību.

(sal. ar 34.–36. un 41. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.        Skat. nolēmuma tekstu.

(sal. ar 39. punktu)