Language of document : ECLI:EU:C:2014:76

Zaak C‑466/12

Nils Svensson e.a.

tegen

Retriever Sverige AB

(verzoek van het Svea hovrätt om een prejudiciële beslissing)

„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van wetgevingen – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Informatiemaatschappij – Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten – Artikel 3, lid 1 – Mededeling aan het publiek – Begrip – Internetlinks (‚aanklikbare links’) die toegang geven tot beschermde werken”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 februari 2014

1.        Harmonisatie van wetgevingen – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29 – Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij – Mededeling aan het publiek – Begrip –Beschikbaarstelling voor het publiek, op een website, van aanklikbare links naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn – Daarvan uitgesloten

(Richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1)

2.        Harmonisatie van wetgevingen – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29 – Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij – Mededeling aan het publiek – Begrip – Mogelijkheid, voor de lidstaten, om een ruimere bescherming te bieden aan de houders van een auteursrecht door onder het begrip mededeling aan het publiek een groter aantal handelingen te verstaan dan die waarop artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betrekking heeft – Daarvan uitgesloten

(Richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1)

3.        Internationale overeenkomsten – Overeenkomsten van lidstaten – Overeenkomsten die vóór de toetreding van een lidstaat tot de Unie zijn gesloten – Overeenkomst die de lidstaat de mogelijkheid laat om een maatregel te nemen die in strijd is met het recht van de Unie – Verplichting van de lidstaat om zich van een dergelijke maatregel te onthouden

(Art. 351 VWEU)

1.        Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het plaatsen op een website van aanklikbare links naar werken die op een andere website vrij beschikbaar zijn, geen handeling bestaande in een mededeling aan het publiek vormt.

Dienaangaande verbindt het begrip mededeling aan het publiek twee cumulatieve elementen met elkaar, te weten een „handeling bestaande in een mededeling” van een werk en de mededeling ervan aan een „publiek”.

Door het plaatsen op een website van aanklikbare links naar beschermde werken die zonder enige toegangsbeperking op een andere website zijn gepubliceerd, wordt de gebruikers van eerstgenoemde website een directe toegang tot die werken geboden, en dit moet worden aangemerkt als een „beschikbaarstelling” en derhalve als een „handeling bestaande in een mededeling” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29. Een dergelijke handeling bestaande in een mededeling ziet op alle potentiële gebruikers van de website, en dus op een onbepaald en vrij groot aantal ontvangers.

Een dergelijke mededeling, die dezelfde werken als de oorspronkelijke mededeling betreft en net als de oorspronkelijke mededeling via internet en dus op dezelfde technische wijze werd verricht, valt echter slechts onder het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 wanneer deze mededeling gericht is tot een nieuw publiek, te weten een publiek dat door de houders van het auteursrecht niet in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling aan het publiek. De beschikbaarstelling van de betrokken werken via een aanklikbare link leidt niet tot een mededeling van de betrokken werken aan een nieuw publiek.

In deze omstandigheden moeten, wanneer alle gebruikers van een andere website aan wie de betrokken werken werden medegedeeld via een aanklikbare link rechtstreeks toegang hadden tot deze werken op de website waarop deze oorspronkelijk werden medegedeeld, zonder interventie van de beheerder van die andere website, de gebruikers van de door deze laatste beheerde website worden beschouwd als mogelijke ontvangers van de oorspronkelijke mededeling en dus als een onderdeel van het publiek dat door de houders van het auteursrecht in aanmerking werd genomen toen zij toestemming verleenden voor de oorspronkelijke mededeling.

Daar er geen sprake is van een nieuw publiek, is dus geen toestemming van de houders van het auteursrecht vereist voor een dergelijke mededeling aan het publiek.

(cf. punten 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 32, dictum 1)

2.        Artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat een ruimere bescherming kan bieden aan de houders van een auteursrecht door te bepalen dat het begrip mededeling aan het publiek een groter aantal handelingen omvat dan die waarop deze bepaling betrekking heeft.

Uit de punten 1, 6 en 7 van de considerans van richtlijn 2001/29 vloeit immers voort dat deze richtlijn onder meer beoogt de verschillen op het gebied van de wetgeving en de rechtsonzekerheid ten aanzien van de bescherming van het auteursrecht uit de weg te ruimen. Indien een lidstaat een ruimere bescherming zou mogen bieden aan de houders van een auteursrecht door te bepalen dat het begrip mededeling aan het publiek ook andere handelingen omvat dan die waarop artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 betrekking heeft, zou dit verschillen op het gebied van de wetgeving doen ontstaan en dus leiden tot rechtsonzekerheid voor derden. Bijgevolg zou de door richtlijn 2001/29 nagestreefde doelstelling onvermijdelijk in gevaar worden gebracht wanneer het begrip mededeling aan het publiek door verschillende lidstaten in die zin zou kunnen worden opgevat dat dit een groter aantal handelingen omvat dan die waarop artikel 3, lid 1, van deze richtlijn betrekking heeft.

Bovendien dient te worden vastgesteld dat, indien de lidstaten de mogelijkheid zou worden toegekend om te bepalen dat het begrip mededeling aan het publiek een groter aantal handelingen omvat dan die waarop artikel 3, lid 1, van deze richtlijn betrekking heeft, daaruit noodzakelijkerwijs een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt zou voortvloeien.

(cf. punten 34‑36, 41, dictum 2)

3.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 39)