Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgerichts Виена (Австрия), постъпило на 1 февруари 2021 г. — FK

(Дело C-58/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wien

Страни в главното производство

Жалбоподател: FK

Ответник: Rechtsanwaltskammer Wien

Преюдициални въпроси

Как трябва да се тълкува член 13, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност1 , когато от количествена гледна точка центърът на дейността на дадено лице се намира в държава, която не е членка, и в която лицето пребивава, и когато това лице извършва дейност и в две държави членки (Федерална република Германия и Австрия) — дейност, която е разделена в двете държави членки, така че преобладаващата част се развива в една от държавите членки (в конкретния случай във Федерална република Германия)?

Ако от тълкуването на тази разпоредба се установи компетентност на Австрия, се поставя следният въпрос:

Допуска ли правото на Съюза разпоредбата на член 50, параграф 2, точка 2, буква c), подточка аа) от Rechtsanwaltsordnung2 (Закон за адвокатурата) и разпоредбата на член 26, параграф 1, точка 8 от Устава, част A 2018, или те нарушават правото на Съюза и правата, гарантирани от правото на Съюза, като изискват за отпускането на пенсия за осигурителен стаж и възраст отказ от упражняване на адвокатската професия в страната и в чужбина (член 50, параграф 2, буква с), подточка аа), съответно където и да е (член 26, параграф 1, точка 8 от Устава, част A 2018)?

____________

1     ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 82.

2     RGBl. № 96/1868 в редакцията му, публикувана в BGBl I № 10/2017.