Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – W.Ż.

(Lieta C-487/19)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: W.Ż.

Piedaloties: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienību 2. pants, 6. panta 1. un 3. punkts un 19. panta 1. punkta otrā daļa, tos aplūkojot kopsakarā ar [Pamattiesību hartas] 47. pantu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka par neatkarīgu, objektīvu un tiesību aktos noteiktu tiesu Eiropas Savienības tiesību nozīmē nav uzskatāma tiesa viena tiesneša sastāvā, ja, tajā esošo personu ieceļot tiesneša amatā, tika rupji pārkāptas dalībvalsts tiesību normas par tiesnešu iecelšanu, it īpaši tādā veidā, ka šī persona tika iecelta tiesneša amatā, neraugoties uz faktu, ka kompetentajā valsts tiesā (Naczelny Sąd Administracyjny [Augstākā administratīvā tiesa]) tika iesniegta pārsūdzība par valsts iestādes (Krajowa Rada Sądownictwa [Valsts tiesu padome]) lēmumu, kurā ietverts priekšlikums par šīs personas iecelšanu tiesneša amatā, ka šī lēmuma izpilde tika apturēta saskaņā ar valsts tiesībām un ka tiesvedība kompetentajā valsts tiesā (Naczelny Sąd Administracyjny) nav tikusi pabeigta pirms iecelšanas akta izsniegšanas?”

____________