Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Sigmaringen (Германия) на 13 май 2013 г. - Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Дело C-260/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Sevda Aykul

Ответник: Land Baden-Württemberg

Преюдициални въпроси

Задължението по член 2, параграф 1 от Директива 2006/126/ЕО за взаимно признаване на издадените от държавите членки свидетелства за управление на моторни превозни средства съставлява ли пречка за съществуването на национална правна уредба във Федерална република Германия, съгласно която притежателят на чуждестранно свидетелство за управление подлежи на последващо лишаване по административен път от правото да използва свидетелството си в Германия, ако управлява с него моторно превозно средство в Германия под въздействието на незаконни наркотични вещества и в резултат съгласно германското право вече не се смята за годен да управлява моторни превозни средства?

При утвърдителен отговор на първия въпрос: важи ли това и когато издаващата държава, макар да знае, че съответното лице управлява моторно превозно средство под въздействието на наркотици, не предприема действия и поради това притежателят на чуждестранното свидетелство за управление продължава да представлява опасност?

При отрицателен отговор на първия въпрос: може ли Федерална република Германия да обуслови възстановяването на правото да се използва чуждестранно свидетелство за управление в Германия от изпълнението на националните предпоставки за това?

а)    Може ли условието за спазване на принципа на териториално действие на наказателното и полицейското законодателство по член 11, параграф 2 от Директива 2006/126/ЕО да дава основание на различна от издаващата държава членка да предприема мерки по отношение на свидетелството за управление на моторно превозно средство? Допуска ли това условие например възможността за последващо лишаване на съответното лице от правото да използва чуждестранното си свидетелство за управление в Германия чрез наказателноправна превантивна мярка?

б)    При утвърдителен отговор по точка а) от четвъртия въпрос: при съобразяване на задължението за признаване коя държава е компетентна по въпроса за възстановяването на правото да се използва чуждестранно свидетелство за управление в Германия - държавата членка, която е наложила тази превантивна мярка, или издаващата държава?

____________

1 - Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ L 403, стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр. 126).