Language of document :

2020 m. lapkričio 19 d. Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje KM / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Byla C-625/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: KM

Atsakovas: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Ispanijos teisės nuostata dėl išmokų derinimo, įtvirtinta LGSS 163 straipsnio 1 dalyje, kaip ji aiškinama teismų praktikoje, pagal kurią draudžiama gauti pagal tą pačią sistemą pripažintas dvi nuolatinio visiško nedarbingumo išmokas, bet leidžiama jas gauti tada, kai jos skiriamos pagal skirtingas sistemas, net jei bet kuriuo atveju šios išmokos gautinos atsižvelgiant į tai, kad buvo mokamos atskiros įmokos, prieštarauja 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje1 4 straipsniui ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija)2 5 straipsniui, nes, atsižvelgiant į lyčių pasiskirstymą skirtingose Ispanijos socialinės apsaugos sistemose, ši nuostata gali lemti netiesioginę diskriminaciją dėl lyties?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar Ispanijos teisės aktai prieštarautų pirmiau minėtiems Europos Sąjungos teisės aktams tuo atveju, jei abi išmokos būtų skiriamos dėl skirtingų ligų ar sužalojimų?

____________

1 OL L 6, 1979, p. 24, 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 215.

2 OL L 204, 2006, p. 23.