Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 19. novembrī iesniedza Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spānija) – KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Lieta C-625/20)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītāja: KM

Atbildētājs: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Spānijas tiesību norma par pabalstu saderību, kas atzīta LGSS [Ley General de la Seguridad Social, Vispārējais sociālā nodrošinājuma likums] 163. panta 1. punktā un kas tiesu doktrīnā interpretēta tādējādi, ka tā neļauj atzīt par saderīgiem divus vienā un tajā pašā shēmā atzītus pilnīgas pastāvīgas darbnespējas pabalstus, savukārt atļauj šādu pabalstu saderību gadījumos, kad tie atzīti dažādās shēmās, kaut gan abos gadījumos tie ir iegūti, pamatojoties uz neatkarīgām iemaksām, ir pretrunā Eiropas tiesiskajam regulējumam, kas noteikts Padomes Direktīvas 79/7/EEK (1978. gada 19. decembris) par pakāpenisku vienlīdzīgas attieksmes principa pret vīriešiem un sievietēm īstenošanu sociālā nodrošinājuma jautājumos 1 4. pantā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/54/EK (2006. gada 5. jūlijs) par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos 2 (pārstrādāta versija), 5. pantā, jo, ņemot vērā personu sadalījumu pēc dzimuma dažādās Spānijas sociālā nodrošinājuma sistēmas shēmās, tā izraisa netiešu diskrimināciju dzimuma vai dzimtes dēļ?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai Spānijas tiesiskais regulējums var būt pretrunā iepriekš minētajam Eiropas tiesiskajam regulējumam gadījumā, kad abu pabalstu piešķiršanas pamatā ir dažādas traumas vai slimības?

____________

1 OV 1979, L 6, 24. lpp.

2 OV 2006, L 204, 23. lpp.