Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. novembrī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Suzlon Wind Energy Portugal Energia Eólica Unipessoal, Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-605/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal Administrativo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Suzlon Wind Energy Portugal  Energia Eólica Unipessoal, Lda

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Savienības tiesībām ir saderīga interpretācija, saskaņā ar kuru tā saucamajā “garantijas periodā” veiktais remonts ir uzskatāms par darījumiem, kas ir atbrīvoti no nodokļa, tikai tad, ja tas tiek veikts bez atlīdzības un ja tas ir netieši iekļauts ražojuma, uz kuru attiecas garantija, pārdošanas cenā, tādējādi, ka ir uzskatāms, ka ar nodokli ir apliekama pakalpojumu sniegšana, kura ir veikta garantijas periodā (neatkarīgi no tā, vai tā ietver vai neietver materiālu izmantošanu) un par kuru tiek izrakstīts rēķins, jo tā noteikti ir uzskatāma par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību?

Vai debetnotas izrakstīšana vējturbīnu detaļu piegādātājam, lai saņemtu atlīdzinājumu par izdevumiem, kas šo ražojumu pircējam radušies garantijas periodā saistībā ar detaļu aizstāšanu (jauns ražojumu imports no piegādātāja, kam tika piemērots PVN un kas radīja PVN atskaitīšanas tiesības) un attiecīgo remontu (iegādājoties pakalpojumus no trešām personām un aprēķinot attiecīgo PVN), ciktāl runa ir par vējparka uzstādīšanas pakalpojumiem, ko minētais pircējs (kas ietilpst tajā pašā uzņēmumu grupā, pie kuras pieder piegādātājs, kas ir reģistrēts trešā valstī) sniedz trešām personām, ir jāuzskata par vienkāršu izmaksu pārnešanas darbību, kura pati par sevi ir atbrīvota no PVN, vai arī par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību, attiecībā uz kuru ir aprēķināms nodoklis?

____________