Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Landgericht Köln (Vācija) iesniedza 2021. gada 5. martā – Deutsche Lufthansa AG/ED

(Lieta C-140/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Deutsche Lufthansa AG

Atbildētāja: ED

Prejudiciālais jautājums

Vai gaisa pārvadātāja darbinieku streiks pēc arodbiedrības aicinājuma ir ārkārtējs apstāklis Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē?

Ar Tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 18. jūnija rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).