Language of document :

Recurs introdus la 4 iunie 2021 de Ryanair DAC împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a zecea extinsă) din 14 aprilie 2021 în cauza T-388/20, Ryanair/Comisia (Finnair I, Covid-19)

(Cauza C-353/21 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Ryanair DAC (reprezentanți: E. Vahida și F. C. Laprévote, avocați, S. Rating, abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, și V. Blanc, avocată)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Finlanda

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii atacate;

anularea, în temeiul articolelor 263 și 264 TFUE, a Deciziei C(2020) 3387 final a Comisiei din 18 mai 2020 privind ajutorul de stat SA.56809 (2020/N) – Finlanda – COVID 19: Garanție de stat acordată Finnair; și

obligarea Comisiei la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de Ryanair, și obligarea intervenienților în primă instanță și în prezentul recurs (dacă este cazul) la plata propriilor cheltuieli de judecată

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurenta invocă cinci motive.

Primul motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele atunci când a respins critica formulată de recurentă întemeiată pe încălcarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE.

Al doilea motiv: Tribunalul a încălcat dreptul Uniunii prin faptul că a respins critica recurentei întemeiată pe nerespectarea nejustificată a principiului nediscriminării.

Al treilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele în ceea ce privește critica formulată de recurentă privind libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor.

Al patrulea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele în ceea ce privește neinițierea unei proceduri oficiale de investigare.

Al cincilea motiv: Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat în mod vădit faptele în ceea ce privește lipsa motivării.

____________