Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy-Mokotowa w Warszawie (Polsko) dne 7. června 2021 – J.K. v. TP S.A.

(Věc C-356/21)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Účastníci původního řízení

Žalobce: J.K.

Žalovaný: TP S.A.

Předběžná otázka

Musí být čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání 1 , vykládán v tom smyslu, že umožňuje vyloučit z oblasti působnosti směrnice 2000/78/ES, a v důsledku toho vyloučit i uplatnění sankcí přijatých ve vnitrostátních právních předpisech na základě článku 17 této směrnice, svobodu volby smluvní strany, není-li založena na pohlaví, rase, etnickém původu či státní příslušnosti, v situaci, kdy se diskriminace projevuje odmítnutím uzavřít občanskoprávní smlouvu, podle níž by měla práci odvést fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost jako samostatně výdělečně činná osoba, a důvodem pro odmítnutí uzavřít tuto smlouvu je sexuální orientace potenciální smluvní strany?

____________

1 Úř. věst. 2000, L 303, s. 16.