Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 14 iunie 2021 – R.T./Hauptzollamt Hamburg

(Cauza C-368/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamant: R.T.

Pârât: Hauptzollamt Hamburg

Întrebările preliminare

Articolele 30 și 60 din Directiva 2006/112/CE1 trebuie interpretate în sensul că locul importului, din punctul de vedere al TVA-ului, al unui mijloc de transport înmatriculat într-o țară terță, introdus în Uniune cu încălcarea legislației vamale, este situat în statul membru în care s-a săvârșit încălcarea legislației vamale și în care mijlocul de transport a fost utilizat pentru prima dată în Uniune ca mijloc de transport sau în statul membru în care s-a stabilit persoana care a săvârșit încălcarea obligației vamale și unde aceasta utilizează vehiculul?

În cazul în care locul importului este situat într-un alt stat membru decât Germania, este contrară Directivei 2006/112, în special articolelor 30 și 60 din aceasta, o dispoziție a unui stat membru care declară aplicabil prin analogie articolul 87 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 952/20132 în privința TVA-ului la import?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).

2 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO 2013, L 269, p. 1).