Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 25ης Αυγούστου 2007 - Luigi Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-86/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (Εκπρόσωπος: G. Cipressa, avvocato)

Καθής/εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), όπως και αν αυτή διατυπώνεται, διά της οποίας απερρίφθη εκ μέρους της καθής/εναγομένης η αίτηση που είχε απευθύνει στις 10 Ιουλίου 2006 ο προσφεύγων/ενάγων προς την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή προκειμένου να λάβει πλήρη ή ανάλογη αποζημίωση για τις ζημίες που αυτός υπέστη από γεγονότα, πράξεις και αθέμιτες συμπεριφορές, ειδικότερα δε ψυχολογικές παρενοχλήσεις, που διέπραξε προσωπικό της καθής/εναγομένης κατά τον χρόνο που ο προσφεύγων/ενάγων υπηρετούσε στην αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Αγκόλα (στο εξής: επίδικη ζημία).

να ακυρώσει, στον βαθμό που απαιτείται, το από 9 Οκτωβρίου 2006 σημείωμα με αριθμό πρωτοκόλλου PMO.3/MLP/mc D/2006)9277·

να ακυρώσει, στον βαθμό που απαιτείται, το από 23 Απριλίου 2007 σημείωμα, αριθμός σχετικού ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, με το οποίο απορρίφθηκε η από 27 Δεκεμβρίου 2006 διοικητική ένσταση που είχε υποβάλει ο προσφεύγων/ενάγων κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως και του από 9 Οκτωβρίου 2006 σημειώματος.

να ακυρώσει, για εύλογους λόγους, το από 27 Σεπτεμβρίου 2005 σημείωμα, αριθμός σχετικού ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005·

να επιβεβαιώσει ότι όντως έλαβαν χώρα οι πράξεις γεγονότων και οι συμπεριφορές περί των οποίων έκανε λόγο ο προσφεύγων/ενάγων στην από 10 Ιουλίου 2006 αίτησή του και να αναγνωρισθεί, συνακόλουθα, στο μέτρο που είναι αναγκαίο αλλά και παρεμπιπτόντως, η έλλειψη νομιμότητας αυτών ή, επικουρικώς, να υποχρεωθεί η καθής/εναγομένη να προβεί πάραυτα σε σχετική έρευνα·

να υποχρεώσει την καθής/εναγομένη να ανακοινώσει στον προσφεύγοντα/ενάγοντα, αμελλητί και εγγράφως, τα αποτελέσματα της ως άνω έρευνας και να προσδώσει τη δέουσα δημοσιότητα στα αποτελέσματα αυτά αλλά και να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε αυτά·

να υποχρεώσει την καθής να προβεί, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, στην υλική εξαφάνιση των πρωτοτύπων και όλων των αντιγράφων του αρχειοθετηθέντος σημειώματος με ημερομηνία 14 Αυγούστου 2001, τιτλοφορούμενο "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola " [επαγελματική συμπεριφορά του Luigi Marcuccio, οικονομικού συμβούλου στην αντιπροσωπεία στην Αγκόλα], με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον προσφεύγοντα/ενάγοντα περί της πραγματοποιηθείσας υλικής εξαφανίσεως·

να υποχρεώσει την καθής/εναγομένη να καταβάλει στον προσφεύγοντα/ενάγοντα το ποσόν των 1 250 000 ευρώ ή το μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσόν που πρόκειται να καθορίσει το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κατά δίκαιη και επιεική κρίση ως αποζημίωση, μέχρι σήμερα, για το τμήμα εκείνο της επίδικης ζημίας που ήδη έχει προκληθεί σε βάρος του προσφεύγοντος/ενάγοντος·

να υποχρεώσει την καθής/εναγομένη να καταβάλει στον προσφεύγοντα/ενάγοντα, για κάθε επί πλέον ημέρα, αφ' ής στιγμής παραμένουν ανεκτέλεστες και χωρίς καμία συνέχεια οι σχετικές αποφάσεις, παρά την αποδοχή στο σύνολό τους των αιτημάτων της παρούσας προσφυγής/αγωγής, το ποσόν των 1 000 ευρώ ή το μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσόν που το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης πρόκειται να καθορίσει κατά δίκαιη και επιεική κρίση, ποσόν αντιστοιχούν στην πρώτη ημέρα κάθε μηνός σε συνάρτηση με τα γεγενημένα δικαιώματα, όπως προεκτέθηκε, ως αποζημίωση για το τμήμα εκείνο της επίδικης ζημίας που θα προκύψει εν τω μεταξύ από την επαύριο και μέχρι την ημερομηνία εκτελέσεως·

να καταδικάσει την καθής/εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της επιχειρηματολογίας του, ο προσφεύγων/ενάγων επικαλείται τους ακόλουθους τρεις λόγους ακυρώσεως που περιλαμβάνει η προσφυγή του: 1) παντελή έλλειψη αιτιολογήσεως, αλλά και έλλειψη λογικής ακολουθίας, έλλειψη συνοχής, έλλειψη ορθολογισμού, σύγχυση και προσχηματικό χαρακτήρα των λόγων που επικαλέστηκε η καθής/εναγομένη 2) σοβαρή, πασιφανή και πρόδηλη παράβαση του νόμου, 3) παράβαση του καθήκοντος αρωγής και εκείνου περί χρηστής διοικήσεως.

____________