Language of document :

25. augustil 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-86/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada mis tahes vormis otsus (edaspidi "vaidlustatud otsus"), millega komisjon jättis rahuldamata hageja 10. juuli 2006. aasta taotluse hüvitada talle õigusvastaste toimingute ja tegevusega tekitatud kahju, iseäranis kahju, mille põhjustasid hagejale komisjoni teenistujad vaimse ahistamisega ajal, mil hageja oli määratud komisjoni delegatsiooni Angolas;

tühistada vajalikus ulatuses 9. oktoobri 2006. aasta teatis PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277;

tühistada vajalikus ulatuses 23. aprilli 2007. aasta teatis ADMIN.B.2 MB/ade D(2007) 8725, millega jäeti rahuldamata hageja 27. detsembri 2007. aasta vaie vaidlustatud otsuse ja 9. oktoobri 2006. aasta teatise peale;

tühistada vajalikus ulatuses 27. septembri 2005. aasta teatis ADMIN/IDOC/GC/eh D(2005) 22005;

tuvastada toimingud ja tegevused, mille teostamist väidab hageja 10. juuli 2006. aastal taotluses ning tunnistada need õigusvastaseks või, teise võimalusena, kohustada komisjoni viivitamata vastavat uurimist läbi viima;

kohustada komisjoni teavitama hagejat ülalnimetatud uurimise tulemustest viivitamata ja kirjalikult, tutvustama neid tulemusi kohasel viisil ja tegema need avalikkusele kättesaadavaks;

kohustada komisjoni hävitama 14. augusti 2001. aasta arhiiviteatise, mille pealkiri on "Luigi Marcuccio, Angola delegatsiooni majandusnõuniku ametialane käitumine", originaali ja koopiad ning teavitama hagejat nende hävitamisest kirjalikult;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 1 520 000 eurot, või mis tahes muu summa, mida kohus peab õiglaseks, et hüvitada hageja poolt tänaseni kantud kahju;

kohustada kostjat tasuma hagejale iga päeva eest - alates hagi esitamise päevast kuni päevani, mil hageja on rahuldanud kõik käesolevas hagis esitatud nõuded ning viinud eranditult täide seonduvad otsused - 1000 eurot või suurema või väiksema summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks, kusjuures see summa tuleb tasuda iga kuu esimesel päeval õiguste rikkumise eest eelmisel kuul, hüvitamaks kahju, mis tekib hagejale ajavahemikul homsest kuni kõnealuste otsuste täideviimiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised kolm väidet: 1. põhjenduse täielik puudumine, kuna hagejale antud selgitused on ebaloogilised, vasturääkivad, mõistetamatud, segadusseajavad ning kujutavad endast ettekäänet; 2. õigusnormi raske ja ilmne rikkumine; 3. hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine.

____________