Language of document :

Kanne 25.8.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-86/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava päätös (jäljempänä riidanalainen päätös), olipa se missä muodossa hyvänsä, jolla vastaaja hylkäsi kantajan 10.7.2006 päivätyn vaatimuksen, jonka kantaja oli toimittanut nimittävälle viranomaiselle saadakseen korvausta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut laittomista teoista ja menettelyistä ja erityisesti henkisestä häirinnästä, johon komission virkamiehet olivat syyllistyneet kantajan ollessa määrättynä palvelukseen komission Angolan edustustoon (jäljempänä kysymyksessä olevat vahingot),

on kumottava tarpeellisilta osin 9.10.2006 päivätty kirje, pöytäkirja PMO.3/MLP/mc D(2006) 9277

on kumottava tarpeellisin osin 23.4.2007 päivätty kirje, viite ADMINB.2/MB/ade D(2007) 8725, jolla hylättiin kantajan 27.12.2006 päivätty valitus riidanalaisesta päätöksestä ja 9.10.2006 päivätystä kirjeestä

on vahvistettava, että kantajan 10.7.2006 päivätyssä vaatimuksessa esittämät teot, tosiseikat ja menettelyt ovat todenmukaisia ja tämän vuoksi tarpeellisilta osin todettava niiden lainvastaisuus tai toissijaisesti velvoitettava vastaaja viipymättä suorittamaan tutkinta

vastaaja on velvoitettava toimittamaan kantajalle viipymättä ja kirjallisesti tämän tutkinnan tulokset ja julkistettava kyseiset tulokset sopivalla tavalla sekä taattava yleisön oikeus tutustua niihin

velvoitettava vastaaja viipymättä hävittämään 14.8.2001 päivätty alkuperäinen arkistoasiakirja, jonka otsikko on "Conduite professionnelle de M. Luigi Marcuccio, conseiller économique à la délégation en Angola", ja kaikki sen jäljennökset, sekä ilmoittamaan kantajalle kirjallisesti, kun hävittäminen on suoritettu

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle 1 520 000 euroa tai muu virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma summa korvauksena kantajalle tähän asti aiheutuneista vahingoista

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle huomisesta alkaen 1000 euroa kultakin päivältä siihen saakka, kunnes tämän kanteen vaatimukset on kokonaisuudessaan ratkaistu ja kaikki asianmukaiset päätökset poikkeuksetta pantu täytäntöön, tai virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma muu summa siten, että maksu suoritetaan kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä edellisen kuukauden kuluessa kertyneiden oikeuksien osalta, korvauksena vahingosta, joka kantajalle syntyy huomisen ja täytäntöönpanopäivän välisenä aikana

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja esittää väitteidensä tueksi seuraavat kolme kanneperustetta: 1) perustelut ovat täysin puutteelliset, vastaajan esittämät perustelut ovat epäloogisia, ristiriitaisia, järjettömiä, sekavia ja ne vaikuttavat keinotekoisilta; 2) on syyllistytty vakavaan ja ilmeiseen lain rikkomiseen ja 3) huolenpitovelvollisuus on laiminlyöty ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu.

____________