Language of document :

Žaloba podaná dne 31. srpna 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-87/07)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit sdělení ze dne 18. prosince 2006 pod č. ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

zrušit rozhodnutí, v jakékoliv formě, kterým Komise zamítla žádost žalobce zaslanou dne 2. srpna 2006 orgánu oprávněnému ke jmenování týkající se jednak náhrady škody, která mu vznikla z důvodu protiprávních aktů a postupů týkajících se tří lékařských potvrzení předložených žalobcem v létě roku 2001 (dále jen "dotčená škoda"), a jednak souhlasu podle článku 19 služebního řádu úředníků Evropských společenství, aby mohl předložit důkazy v soudním řízení, které žalobce hodlá zahájit ohledně výše uvedených aktů a postupů, jakož i předložit před příslušnými soudy sdělení ze dne 14. srpna 2001 podepsané zástupcem vedoucího oddělení zdravotní služby Komise;

zrušit případně sdělení ze dne 27. dubna 2007 pod ref. č. ADMINB.2/MB/ade D(07) 9132, kterým se zamítá stížnost žalobce ze dne 12. ledna 2007 proti zamítnutí žádosti ze dne 2. srpna 2006;

ověřit, že akty a postupy dotčené v žádosti podané žalobcem dne 2. srpna 2006 odpovídají skutečnosti a prohlásit je za protiprávní;

uložit žalované zaplatit žalobci částku ve výši 100 000 eur nebo jakoukoliv vyšší nebo nižší částku, kterou Soud bude považovat za spravedlivou, jako náhradu škody vzniklé do dne podání projednávané žaloby;

uložit žalované zaplatit žalobci za každý den následující po podání projednávané žaloby až do úplného vykonání rozsudku částku 20 eur nebo jakoukoliv vyšší nebo nižší částku, kterou Soud pro veřejnou službu bude považovat za spravedlivou, která musí být zaplacena k prvnímu dni každého měsíce za předcházející měsíc jako náhrada škody, která žalobci vznikne ode dne následujícího po dni podání projednávané žaloby až do dne vykonání rozsudku;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce na podporu svých argumentů uplatňuje tři následující žalobní důvody: 1) absolutní nedostatek odůvodnění, nelogičnost, nesouvislost, nepřiměřenost, zmatek a předstírané důvody uváděné Komisí; 2) závažné a zjevné porušení zákona; 3) porušení povinnosti řádné péče a řádného úředního postupu.

____________