Language of document :

Beroep ingesteld op 29 augustus 2007 - Domínguez González / Commissie

(Zaak F-88/07)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spanje) (vertegenwoordiger: R. Nicolazzi Angelats, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

verweerster te veroordelen tot betaling van een bedrag van 20 310,68 EUR ter vergoeding van het door verzoeker geleden nadeel, onverminderd de materiële en immateriële schade en de kosten van de procedure.

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep strekt tot vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden door het besluit van de Commissie van 20 juli 1999 tot opzegging van de overeenkomst die verzoeker op 1 juli 1999, na het in deze overeenkomst voorziene medische onderzoek, met het Bureau voor humanitaire hulp van de Europese Gemeenschap (ECHO) heeft gesloten.

Ter ondersteuning van zijn beroep stelt verzoeker in wezen:

-    dat bij het onderzoek van de medische problemen waarop de opzegging van de overeenkomst is gebaseerd, geen geactualiseerde gegevens zijn gebruikt, zodat geen rekening is gehouden met zijn werkelijke gezondheidstoestand;

-    dat de brieven die hij naar de verantwoordelijken van ECHO heeft gestuurd met het verzoek om deze fout recht te zetten, onbeantwoord zijn gebleven;

-    dat de Commissie de overeenkomst heeft geschonden voor zover hierin is bedongen dat zij slechts in werking kan treden zodra een positieve evaluatie is gegeven van de gezondheidstoestand van degene die in dienst wordt genomen;

-    dat de rechten van de verdediging zijn geschonden.

____________